Prohlášení o ochraně osobních údajů (verze: 05/2019)

Zde obdržíte informace o zpracování osobních údajů při využívání našich webových prezentací. Toto online prohlášení o ochraně osobních údajů platí tedy mj. jak pro naše internetové stránky www.beg-luxomat.com, tak pro naše profily na sociálních sítích.

Osobními údaji jsou všechny údaje vztahující se k Vaší osobě, tj. mj. jméno, adresa, e-mail, IP adresa či uživatelské chování.

Co se týče používaných pojmů, jako např. zpracování, správce nebo subjekt údajů, odkazujeme na definice v čl. 4 GDPR. V něm se uvádí zejména následující:

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (čl. 4 č. 1 GDPR).

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení údajů (čl. 4 č. 2 GDPR).

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (čl. 4 č. 7 GDPR). Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (čl. 4 č. 8 GDPR).

Zejména pojmy zpracování a osobní údaje jsou tak obecné, že si lze pod nimi představit téměř jakékoli nakládání s údaji.

 

Odpovědní za zpracování Vašich údajů jsou:

B.E.G. Brück Electronic GmbH

Generální ředitelství: Dipl. Ing. Friedrich Brück, Marion Brück

Gerberstr. 33

51789 Lindlar

Telefon: +49 2266 90121-0

E-Mail: info(@)beg(.)de

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat následovně:
Pověřence pro ochranu osobních údajů
Gerberstr. 33
51789 Lindlar
Telefon: +49 2266 90121-399
E-Mail: datenschutz(@)beg(.)de

V případě, že jako poptávající, zákazník, dodavatel, poskytovatel služeb či jiný návštěvník navštívíte naše webové prezentace (např. naše internetové stránky nebo profily na sociálních sítích), budou Vaše osobní údaje zpracovány v rámci zákonných předpisů, příp. tohoto prohlášení. Všichni návštěvníci našich webových prezentací jsou zahrnuti v pojmu „uživatelé“.

Pokud navštívíte naše webové prezentace bez registrace nebo nám poskytnete informace jiným způsobem, budou zpracovány pouze ty osobní údaje, které nám Vámi používaný prohlížeč pošle na náš server. Poté se zpracují níže uvedené údaje, které jsou po technické stránce nezbytné pro zobrazení naší webové prezentace a zajištění její stability a zabezpečení:

 •     IP adresa žádajícího počítače
 •     Datum a čas žádosti
 •     Jméno a URL načteného souboru
 •     Přístupový status / stavový kód HTTP
 •     Přenesené množství dat
 •     Webová stránka, odkud přišla žádost (HTTP referer)
 •     Použitý prohlížeč
 •     Operační systém


V případě, že nám kromě toho poskytnete ještě osobní údaje, např. v rámci poptávky e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, zpracujeme mj. příp. také následující údaje:

 •     Identifikační údaje (např. jméno, adresa)
 •     Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo)
 •     Obsah dat (např. zadané texty, fotografie, videa)
 •     Údaje o použití (např. navštívené stránky, doba přístupu)
 •     Komunikační data / metadata (např. informace o zařízení, IP adresy)


Dále zpracováváme následující osobní údaje pro účely splnění smlouvy, poskytnutí servisu a služeb zákazníkům, stejně jako pro účely marketingu/reklamy:

 •     Příp. smluvní údaje (např. předmět smlouvy, číslo zákazníka)


Vaše osobní údaje při Vaší návštěvě naší webové prezentace zpracováváme k následujícím účelům:

 •     Zajištění funkčnosti a obsahu naší internetové nabídky
 •     Zajištění bezproblémového připojení k našim internetovým stránkám
 •     Zajištění snadného používání našich internetových stránek
 •     Vyhodnocování a zajištění bezpečnosti a stability systému, stejně jako všeobecných bezpečnostních opatření
 •     Zodpovězení případných kontaktních poptávek, příp. ke komunikaci s Vámi
 •     Další administrativní účely
 •     Poskytnutí smluvního plnění
 •     Zákaznický servis
 •     Marketing/reklama


Pokud v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů neuvedeme jiný speciální právní základ, platí pro zpracování Vašich osobních údajů následující: Právní základ pro souhlas se zpracováním vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. a čl. 7 GDPR. Právním základem pro zpracování údajů za účelem poskytnutí našeho plnění a provedení opatření smluvní či předsmluvní povahy, stejně jako při odpovědích na případné poptávky platí čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pro zpracování údajů za účelem splnění právní povinnosti platí čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. V případě, že je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Zpracování údajů pro účely našich oprávněných zájmů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem přitom vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů.

Pokud v rámci zpracování Vaše osobní údaje poskytneme, předáme nebo k nim jinak umožníme přístup třetím osobám, děje se tak výhradně na základě zákonného povolení, Vašeho souhlasu, naší právní povinnosti nebo našich oprávněných zájmů. Zákonné povolení existuje zejména v případech, kdy je předání údajů nezbytné pro splnění smluvních povinností (např. u poskytovatelů platebních nebo zásilkových služeb). O oprávněný zájem se jedná, když použijeme údaje pro přímou reklamu, k zabránění podvodu nebo pokud jste náš zákazník. Oprávněným zájmem je rovněž např. použití webových či e-mailových hostitelů, poskytovatelů cloudových služeb nebo podobných poskytovatelů služeb. Takoví poskytovatelé často plní úlohu tzv. zpracovatele na smluvním základě. Jsou rovněž vázáni požadavky na ochranu osobních údajů a jejich plnění musí smluvně zajistit. Právním základem pro zpracování zpracovatelem je čl. 28 GDPR.

Pokud není v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, spolupracujeme pravidelně s těmito příjemci:

 •     Poskytovatelé zásilkových služeb
 •     E-mailový hostitel
 •     Webový hostitel
 •     Banka
 •     Poskytovatel softwaru pro webináře
 •     Online marketing

Externí poskytovatele služeb pečlivě vybíráme. V případě zpracování zpracovatelem (čl. 28 GDPR) jsou tyto firmy smluvně vázány našimi pokyny, jejichž dodržování pravidelně kontrolujeme. Bližší informace najdete v níže uvedených popisech jednotlivých služeb.

Právní základ pro předávání Vašich osobních údajů je v této souvislosti uveden výše v bodě 04.

Předání Vašich osobních údajů do třetích zemí (tj. mimo EU, příp. EHP) nebo mezinárodní organizaci je možné pouze výjimečně v určitých případech. Bližší informace najdete v níže uvedených popisech jednotlivých služeb.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v třetí zemi nebo necháme zpracovat třetí osobou, děje se tak pouze za účelem poskytnutí našeho smluvního či předsmluvního plnění, na základě Vašeho souhlasu, právní povinnosti, příp. našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje se zpracovávají ve třetí zemi pouze, jsou-li splněny zvláštní podmínky stanovené v čl. 44 a násl. GDPR, ledaže by v konkrétním případě pro zpracování existovalo zákonné nebo smluvní povolení. To znamená, že zpracování je založené na vhodných zárukách, jako např. oficiálně schválené úrovni ochrany osobních údajů odpovídající ochraně Evropské unie (např. pro USA platí tzv. „EU-US-Privacy-Shield“) nebo na dodržování speciálních, uznaných smluvních závazků (zejména tzv. „standardní smluvní doložky EU“).

Doba uložení Vašich osobních údajů se pravidelně posuzuje podle stávajících zákonných archivačních lhůt (např. podle obchodního nebo daňového práva). Pokud dále není uvedeno jinak, jsou Vaše osobní údaje standardně po uplynutí příslušné lhůty vymazány, ledaže by byly nezbytné pro splnění smlouvy nebo její uzavření nebo by pro další uchovávání existoval oprávněný zájem a/nebo byste udělili souhlas s delší dobou uložení.

V Německu jsou speciální archivační lhůty stanoveny mj. pro následující oblasti:

 •     Podle obchodního práva (6 let např. pro počáteční rozvahy, roční závěrky, účetní doklady apod.)
 •     Podle daňového práva (10 let pro veškeré z daňově právního hlediska relevantní dokumenty)
 •     Podle všeobecného zákona o rovném zacházení (6 měsíců pro podklady odmítnutých uchazečů)


V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

 •     Právo na informace (čl. 15 GDPR)
 •     Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 •     Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
 •     Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 •     Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 •     Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
 •     Právo na odvolání uděleného souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR)
 •     Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Poslední tři jmenovaná práva budou níže ještě blíže popsána. V případě dotazů v souvislosti se svými právy kontaktujte nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny výše v informacích o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů podle č. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů. Nadále pak nebudeme smět zpracovávat Vaše osobní údaje, ledaže bychom prokázali, že máme právem chráněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.Právo vznést námitku však platí pouze, máte-li důvody vyplývající z Vaší mimořádné situace nebo pokud se námitka obrací proti přímému marketingu. V naposled jmenovaném případě platí obecné právo vznést námitku, a toto právo bude splněno i bez uvedení mimořádné situace.V případě, že byste chtěli uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postačí zaslat nám zprávu na poštovní adresu nebo e-mailem (viz výše v bodě 01).

 

 

Nám udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Následně pak nesmíme nadále provádět zpracování, které je založeno na tomto souhlasu.

V případě, že byste chtěli uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postačí zaslat nám zprávu na poštovní adresu nebo e-mailem (viz výše v bodě 01).

V souvislosti se zpracováním osobních údajů naší společností máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Seznam regionálních dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů se nachází na adrese:

Zde

V kontaktním formuláři, při registraci nebo dotazech technického rázu uvádíte své osobní údaje (např. jméno, adresu, e-mailovou adresu).

Poskytnutí osobních údajů je částečně dáno ze zákona (např. předpisy daňového práva). Může být také nezbytné pro provedení (před)smluvních opatření. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že bychom s Vám nemohli uzavřít smlouvu nebo nemohli odpovědět na dotaz.
Pro provedení (před)smluvních opatření nebo komunikaci s námi je nezbytné poskytnutí zejména následujících údajů:

 •     Jméno a příjmení
 •     Adresa
 •     Firma a profesní skupina
 •     E-mailová adresa
 •     příp. telefonní číslo (např. pro zpětné dotazy nebo odpovědi na poptávky)
 •     příp. číslo zákazníka (např. pro činnosti servisu)


Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů není uvedeno jinak, jsou všechny ostatní údaje dobrovolné.

Předtím, než poskytnete své osobní údaje, se můžete také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů; kontakt na něj najdete výše v bodě 02. Od něho se dozvíte, zda je poskytnutí údajů ve Vašem individuálním případě povinné ze zákona nebo na základě smlouvy, nutné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost údaje poskytnout a jaké následky by mělo jejich neposkytnutí.

Neprovádíme žádné formy automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Můžete nás kontaktovat poštou, faxem, telefonem nebo e-mailem. Naše kontaktní údaje najdete výše v informacích o správci.

Jakmile nás kontaktujete např. e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme automaticky osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, pro účely zpracování Vašeho dotazu, příp. pro navázání kontaktu s Vámi. Tyto údaje se nepředávají žádným třetím osobám.

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku (čl. 32 GDPR). K těmto opatřením patří zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů. Kromě toho jsme v naší firmě zavedli postupy, které zajišťují především zachování práv subjektu údajů, výmaz údajů a také reakci na narušení údajů. Kromě toho dodržujeme principy ochrany osobních údajů, mj. díky technickým opatřením a standardním nastavením respektujícím ochranu osobních údajů (privacy by design a privacy by default, čl. 25 GDPR).Na našich internetových stránkách používáme z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu Vašich osobních údajů, stejně jako jiných důvěrných obsahů šifrovaný přenos pomocí certifikátu SSL/TLS. To poznáte podle toho, že v adresním řádku Vašeho prohlížeče je uvedeno „https“ (místo „http“) a zobrazuje se symbol zámku a odlišné barevné zobrazení.Na svých internetových stránkách používáme nástroj pro webovou analýzu Google Analytics (poskytovatel: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), mezitím součást Google Ad Manager. Tento program využíváme k analýze a neustálému zlepšování svých internetových stránek. Právní základ pro používání Google Analytics poskytuje čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR.

Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené soubory cookies o Vašem používání našich internetových stránek se zpravidla přenesou na servery Google v USA a tam se uloží. Na základě anonymizace IP na našich internetových stránkách prostřednictvím rozšiřujícího „_anonymizeIp()“ však Google Vaši IP adresu nejprve zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na servery Google v USA přenese celá IP adresa a tam se zkrátí.

Z našeho pověření využije Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho použití internetových stránek, pro sestavení reportů o webových aktivitách a poskytnutí dalších služeb naší společnosti spojených s použitím webových stránek a internetu. IP adresa přenesená Vašim prohlížečem v rámci Google Analytics není sdružována s dalšími daty od Google.

Ukládání cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce našich internetových stránek. Také můžete zamezit evidování dat vytvořených soubory cookies a vztahujících se k Vašemu použití našich internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google tím, že si z níže uvedeného odkazu stáhnete a instalujete dostupný doplněk prohlížeče: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dodatečně nebo alternativně k doplňku prohlížeče můžete zabránit uložení dat programem Google Analytics kliknutím na tento odkaz: Vypnout Google Analytics. Tím se aktivuje cookie opt-out, které zabrání uložení Vašich dat při návštěvách našich internetových stránek v budoucnu, dokud bude toto cookie uloženo ve Vašem počítači.

Další informace o využívání dat společností Google a o možnostech nastavení nebo vznesení námitky se dozvíte na internetových stránkách Googlu: „Používání dat společností Google při Vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů“ (www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners), (Používání dat k reklamním účelům“
(www.google.com/policies/technologies/ads), „Správa informací používaných společností Google pro zobrazení reklamy“ (www.google.de/settings/ads) a „Určete, jakou reklamu Vám bude Google zobrazovat“ (www.google.com/ads/preferences).

Na našich internetových stránkách používáme sledování konverzí Google (poskytovatel: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), mezitím součást Google Ads. Jakmile se kliknutím myší na reklamu zobrazenou Googlem dostanete na naše internetové stránky, uloží Google AdWords na Vašem počítači soubor cookie. Tyto soubory cookie mají platnost 30 dní a nejsou určeny k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité podstránky naší online prezentace a cookie je ještě platné, můžeme my a Google poznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na příslušnou stránku. Každý zákazník AdWords dostane jiný soubor cookie. Cookies tak nelze sledovat přes internetové stránky zákazníků AdWords.

Informace získané na základě konverzních cookies slouží k vypracování konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Těmto zákazníkům se sděluje celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nepředávají se ale informace vedoucí k osobní identifikaci uživatele. Právní základ pro používání Google AdWords poskytuje čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR.

Pro další informace o nakládání s cookies si prosím přečtěte příslušnou část tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě, že nechcete být účastníkem v procesu sledování, máte možnost odmítnout vkládání trackingových cookies, např. pomocí nastavení prohlížeče, který automatické ukládání cookies obecně deaktivuje nebo zablokuje cookies domény googleleadservices.com.
Dokud nechcete nechat ukládat data, nesmíte cookies opt-out smazat. Při smazání tohoto nebo všech souborů cookies musíte cookie opt-out znovu nastavit.

Na svých internetových stránkách používáme systém Google Tag Manager (poskytovatel: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), mezitím součást Google Marketing Platform. Právní základ pro používání Google Tag Manager poskytuje čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR.

Tato služba umožňuje spravovat značky webových stránek prostřednictvím jediného rozhraní. Správce nástrojů Google značky pouze implementuje. To znamená: Nepoužívají se cookies a neukládají žádné osobní údaje. Správce nástrojů Google vyvolává další značky, které příp. opět ukládají data. Správce nástrojů Google však k nim nemá přístup. Pokud na úrovni domény nebo souborů cookie proběhla deaktivace, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky, pokud jsou implementovány pomocí Google Tag Manager.

Jakmile nás kontaktujete e-mailem nebo přes kontaktní formulář, budou Vaše poskytnuté osobní údaje automaticky uloženy. Tyto osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, se zpracovávají pro účely odpovědi na dotaz, příp. navázání kontaktu. Bez Vašeho souhlasu se tyto údaje nepředávají žádným třetím osobám. Právní základ pro používání kontaktního formuláře poskytuje čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR.

Na svých internetových stránkách používáme tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které Váš prohlížeč uloží na Vašem počítači.

Tzv. přechodné (nebo také dočasné) cookies se automaticky smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Patří sem především session cookies. Jejich úkolem je uložení určitého identifikátoru (tzv. Session-Id), díky kterému je Vaše zařízení při Vaší opětovné návštěvě našich internetových stránek rozpoznáno. Na základě toho se může např. uložit obsah virtuálního košíku internetového obchodu nebo status přihlášení. Session cookies jsou smazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Permanentní cookies (persistent cookies) se automaticky mažou po určité době; podle jednotlivých souborů cookie se rozlišuje doba uložení. Tyto cookies ukládají např. informace o uživateli internetových stránek, příp. informace pro marketingové účely nebo status přihlášení po delší dobu.

Jak u dočasných, tak u permanentních cookies se rozlišují cookies první strany a cookies třetí strany. První jmenované pocházejí od správce, druhé od třetích osob.

V rámci bezpečnostních nastavení svého prohlížeče můžete cookies kdykoli smazat nebo také např. odmítnout používání cookies třetích stran. Pokud chcete vznést obecnou námitku proti používání cookies pro účely online marketingu, můžete tak učinit u různých služeb, příp. poskytovatelů, např. přes americké stránky www.aboutads.info/choices nebo evropské stránky www.youronlinechoices.com. Prosím vezměte ale v úvahu, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce našich internetových stránek.

Na našich internetových stránkách používáme dočasné nebo i permanentní cookies, stejně jako cookie první nebo třetí strany, např. pro Vaši identifikaci při další návštěvě, pokud máte u nás účet (jinak byste se museli pokaždé znovu přihlašovat). Níže k tomu v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů obdržíte další informace.

Právní základ pro používání cookies poskytuje čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR.

Na svých internetových stránkách používáme obsahy aplikace Mapy Google pro zobrazení map a plánování trasy (poskytovatel: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Dle údajů poskytovatele se servery poskytovatele nachází v různých státech celého světa, proto nelze vyloučit předání údajů do třetích zemí. Právní základ pro používání aplikace Mapy Google poskytuje čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR.

Při Vaší návštěvě našich internetových stránek obdrží Google informaci, že jste navštívili danou podstránku naší webové prezentace. Přitom se předávají určité údaje, např. Vaše IP adresa. Tento proces probíhá nezávisle na tom, zda máte na Googlu uživatelský účet nebo jste na něm přihlášeni. Pokud jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu Google, přiřadí se Vaše údaje přímo k Vašemu účtu. Pokud si takové přiřazení nepřejete, je nutné se z uživatelského účtu Google odhlásit. Google Vaše údaje zpracovává k reklamním účelům, pro analýzu trhu a/nebo přizpůsobení svých internetových stránek Vašim potřebám. Toto vyhodnocení probíhá zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy s ohledem na Vaše potřeby a pro informování dalších uživatelů o Vašich aktivitách na našich internetových stránkách. Máte právo vznést námitku proti tomuto druhu zpracování údajů. V případě, že chcete toto právo uplatnit, obraťte se prosím přímo na společnost Google.

Podmínky použití pro Mapy Google najdete v bodě „Podmínky použití pro Mapy Google“ (www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html). Podrobné informace obdržíte v centru společnosti Google pro ochranu osobních údajů „Transparence a možnost volby“ (https://policies.google.com/privacy) a v části „Zásady ochrany osobních údajů“ (www.google.de/intl/de/policies/privacy/).
Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a přistoupil k „EU-US-Privacy-Shield“ (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Na našich internetových stránkách využíváme funkci reCAPTCHA (poskytovatel: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tato funkce slouží k ochraně našich formulářů (např. našeho kontaktního formuláře). Pomocí reCAPTCHA lze zjistit, zda formulář vyplnil robot, nebo člověk, aplikace tedy poskytuje ochranu proti zneužití a automatizovanému zpracování.Pokud víme, při použití reCAPTCHA se poskytovateli předává mj. http referer, IP adresa, chování uživatelů našich webových stránek a informace o operačním systému, prohlížeči a délce setrvání na stránkách, cookies, příkazy pro zobrazení, skripty nebo vstupní chování uživatele v zaškrtávacím políčku reCAPTCHA. Vaše osobní údaje (např. Vaše IP adresa) se nesloučí s jinými údaji poskytovatele, ledaže byste měli účet na stránkách Google a v daném okamžiku na něm byli přihlášeni. Pokud si to nepřejete, pak předtím, než např. použijete náš kontaktní formulář, se odhlaste ze svého účtu na stránkách Google.Další informace k funkci reCAPTCHA, stejně jako k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese

Jako centrální vyhledávací službu používáme na svých internetových stránkách Vlastní vyhledávač Google (Google Custom Search Engine, „Google CSE“) (poskytovatel: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). To nám umožňuje poskytnout fulltextové vyhledávání, a tím zlepšení, příp. usnadnění používání našich internetových stránek. Přístup do této aplikace je umožněn v záhlaví jednotlivých stránek přes vyhledávací pole.

Pokud vyhledávač Google nevyužijete, nedojde v zásadě také k žádnému přenosu údajů o vyhledávání na server Google. Pokud však do vyhledávacího pole zadáte vyhledávaný výraz, který potvrdíte kliknutím na zadávací tlačítko nebo vyhledávací ikonu (symbol šipky), načte se stránka vyhledaných výsledků, která k načtení příslušných výsledků vyhledávání z Googlu používá plug-in poskytovaný společností Google. Google CSE umožňuje automatizovanou výměnu dat mezi vyvolanou stránkou výsledků a servery Google. Použití vyhledávače Google také zahrnuje dynamický přenos dat přes Google na stránku s výsledky vyhledávání. Zpracování údajů tak probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

V rámci použití vyhledávače Google se mj. předávají osobní údaje uživatele na servery Google, např. zadané vyhledávací výrazy a IP adresa. Rádi bychom upozornili, že za zpracování příp. předaných osobních údajů je odpovědný poskytovatel (Google) a my nemůžeme ovlivnit druh a rozsah předaných údajů, ani jejich další zpracování.

V případě, že máte účet na stránkách Google a jste přihlášeni, mohou být Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu profilu. Pokud si to nepřejete, je nutné se ze svého účtu Google odhlásit.

Další informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, stejně jako další informace o ochraně osobních údajů obdržíte na internetových stránkách poskytovatele, příp. pro informace o podmínkách ochrany osobních údajů za účelem reklamy navštivte adresu https://policies.google.com/privacy.

Na svých internetových stránkách používáme obsah a doplňky videoportálu YouTube (poskytovatel: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), které jsou uloženy na serverech poskytovatele a lze je přehrát přímo z našich stránek. Dle údajů poskytovatele se servery poskytovatele nachází v různých státech celého světa, proto nelze vyloučit předání údajů do třetích zemí. Právní základ pro používání YouTube poskytuje čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f GDPR.

Přitom používáme možnost serveru YouTube „rozšířený režim ochrany osobních údajů“. Dle vyjádření zástupců YouTube se v tomto režimu předávají údaje na server YouTube (např. kterou naši stránku jste navštívili) pouze, pokud zhlédnete dané video. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.

Pokud vyvoláte některou z našich takto vybavených internetových stránek, vytvoří se spojení k serverům YouTube. Přitom server YouTube obdrží informaci, kterou naši stránku jste navštívili. Pokud máte vlastní účet na YouTube a jste přihlášeni, může YouTube Vaše prohlížení přiřadit přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit, pokud se ze svého účtu na YouTube odhlásíte.

YouTube Vaše údaje zpracovává k reklamním účelům, pro analýzu trhu a/nebo přizpůsobení svých internetových stránek Vašim potřebám. Toto vyhodnocení probíhá zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy s ohledem na Vaše potřeby a pro informování dalších uživatelů portálu YouTube o Vašich aktivitách na našich internetových stránkách. Máte právo vznést námitku proti tomuto druhu zpracování údajů. V případě, že chcete toto právo uplatnit, obraťte se prosím přímo na YouTube.

Další informace v této souvislosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro platformu YouTube (https://policies.google.com/privacy). Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a přistoupil k „EU-US-Privacy-Shield“ (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Máte možnost odebírat náš newsletter. Musíme ale k tomu mít Váš výslovný souhlas. V našem newsletteru Vám pravidelně přinášíme informace o našich produktech, firmě a/nebo aktuálních nabídkách. Podrobnosti jsou uvedeny ve formuláři pro udělení souhlasu.

Po Vašem přihlášení k odběru newsletteru Vám nejdříve na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, zašleme e-mail, v němž Vás za účelem potvrzení požádáme kliknout na aktivační odkaz v e-mailu. Pokud své přihlášení do 72 hodin tímto způsobem nepotvrdíte, budou Vaše informace zablokovány a po 3 týdnech automaticky smazány.

Kromě toho proběhne uložení Vaší IP adresy a okamžiku přihlášení, stejně jako příp. provedeného potvrzení. Účelem této tzv. metody double-opt-in je doložení Vašeho přihlášení a příp. možnost objasnit případné zneužití Vašich osobních údajů.

Pro zasílání newsletteru je nutná pouze Vaše e-mailová adresa, ta je jediným povinným údajem, který musíte poskytnout. Uvedení dalších, zvlášť označených údajů je dobrovolné a použije se pro osobní oslovení. Po Vašem potvrzení Vaši e-mailovou adresu a příp. další dobrovolné údaje zpracováváme výhradně pro účely zasílání a administrativy týkající se newsletteru.

Právním základem pro správu a zasílání, stejně jako s tím spojené měření výsledků je čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a, čl. 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 zákona proti nekalé soutěži, příp. na základě výjimečných okolností podle § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži. Protokolování procesu přihlášení probíhá na základě našich oprávněných zájmů mj. za účelem dokazování (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat. Odvolání můžete provést kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru.

Při zasílání newsletteru vyhodnocujeme Vaše uživatelské chování. Za tímto účelem jsou odkazy v newsletteru vytvořeny tak, že umožňují sledovat, na který odkaz jak často bylo kliknuto. Přitom se shromažďují technické informace (např. o Vašem prohlížeči) a také Vaše IP adresa a čas odvolávky.

Získané údaje se ukládají výlučně v pseudonymizované podobě, nepropojují se tedy s Vašimi dalšími údaji, přímá identifikace osoby je vyloučena.

Tyto informace se používají pro technické vylepšení služeb, příp. k individualizaci naší nabídky.

Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku, a to tak, že kliknete na odkaz, který je obsažen v každém e-mailu, nebo nás můžete informovat zvlášť e-mailem. Informace se ukládají po dobu Vašeho odběru newsletteru. Po odhlášení jsou data uložena čistě pro statistické účely a anonymně.

Na svých internetových stránkách v případě potřeby zveřejňujeme i nabídky práce, na něž lze reagovat elektronickou cestou (tedy e-mailem, příp. prostřednictvím souborů PDF); přijímáme rovněž žádosti z vlastní iniciativy. Údaje uchazečů se za účelem výběrového řízení elektronicky zpracovávají. K údajům zahrnutým do žádosti patří zejména jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, informace o vzdělání nebo třeba známky.

Pokud dojde k uzavření pracovní smlouvy, mohou být údaje uchazeče uloženy v osobním spise pro běžný organizační a administrativní proces. V případě odmítnutí uchazeče se údaje vztahující se k uchazeči smažou šest měsíců od sdělení odmítnutí. To platí v každém případě, pokud toto opatření není v rozporu se zákonnými požadavky nebo uchazeč výslovně nesouhlasil s delší dobou uložení svých údajů týkající se žádosti.

Pro zprostředkování odborných znalostí přes internet nabízíme webináře, které probíhají prostřednictvím speciálního softwaru (poskytovatel: LogMeIn Inc., 320 Summer Street, Boston, MA 02210, USA). Abychom mohli webináře správně realizovat, předáváme poskytovateli Vaše přihlašovací, příp. zákaznické údaje. V průběhu a po skončení webináře dostáváme statistické údaje. Pokud se zúčastníte webináře, pokládáte na něm otázky nebo na ně odpovídáte, obdržíme dodatečně k Vašim přihlašovacím údajům navíc také informace např. o délce účasti, položené otázce, příp. odpověď, a můžeme tak dále vylepšovat péči o zákazníky nebo zážitek uživatelů. Sezení můžete kdykoli ukončit tím, že zavřete okno prohlížeče nebo ukončíte program. Při ukončení webináře moderátorem, příp. organizátorem končí automaticky Vaše účast v něm.Další informace k softwaru pro webináře a k zásadám ochrany osobních údajů poskytovatele najdete na adrese www.logmeininc.com/legal/privacy.Dodatek ke zpracování údajů poskytovatelem se naopak nachází zde: logmeincdn.azureedge.net/legal/20181030/DPA/LMI-Customer-Data-Processing-Addendum-2018-v2-GDPR-DE-SAMPLE.pdf

 

 

Můžete si dobrovolně zřídit zákaznický účet, jehož prostřednictvím můžeme uložit Vaše údaje pro pozdější nové nákupy. Při založení zákaznického účtu se uloží Vámi zadané údaje, proti jejichž uložení se lze odvolat. Ve Vašem zákaznickém profilu si můžete údaje prohlédnout, příp. opravit nebo smazat.

Při registraci, novém přihlášení a využívání našich online služeb ukládáme Vaši IP adresu a čas daného úkonu. To probíhá na základě našich oprávněných zájmů i v zájmu uživatelů zejména kvůli ochraně proti zneužití apod. Údaje se třetím osobám v zásadě nepředávají, ledaže by to bylo nezbytné pro uplatnění našich zákonných nároků ve smyslu oprávněného zájmu nebo by v této souvislosti existoval zákonný požadavek. Údaje se smažou po uplynutí zákonných archivačních lhůt, příp. jiných smluvních práv nebo povinností (např. plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem).

Na níže uvedených sociálních sítích máme své profily, abychom mohli kontaktovat aktivní uživatele a informovat je o svých službách. Při vyvolání dané sítě platí obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů příslušných provozovatelů. Pokud v našem prohlášení o ochraně osobních údajů není uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů pouze, pokud nás na sociální síti kontaktují, tj. např. na naší stránce zveřejní příspěvek nebo nám pošlou zprávu.

Profily máme na těchto sociálních sítích:

Osobní poradenství

Naše centrála je vám kdykoliv k dispozici. V případě dotazů k objednávce, produktům, technice nebo plánování nás kontaktujte na:

Telefon: +420 23 33 23 089
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)cz
Kontaktní formulář