Privacyverklaring (versie: 05/2019)

Hieronder vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze online kanalen. Deze online privacyverklaring is daarom onder andere van toepassing op onze website www.beg-luxomat.com en onze socialmediaprofielen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, d.w.z. naam, adres, e-mail, IP-adres of gebruikersgedrag.

Met betrekking tot de gebruikte begrippen, zoals verwerking, verwerkingsverantwoordelijke of betrokkene, wordt verwezen naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier staat vooral het volgende:

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene of de betrokken persoon); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (art. 4, nr. 1 AVG).

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (art. 4, nr. 2 AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke (of verwerkingsverantwoordelijke instantie): een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (art. 4, nr. 7 AVG). Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (art. 4, nr. 8 AVG).

Met name de begrippen verwerking en persoonsgegevens zijn zeer verstrekkend, zodat bijna elke verwerking van gegevens als zodanig kan worden begrepen.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens:

B.E.G. Brück Electronic GmbH

Directie: Dipl. Ing. Friedrich Brück, Marion Brück

Gerberstr. 33

51789 Lindlar

Telefoon: +49 2266 90121-0

E-Mail: info(@)beg(.)de

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken:
Functionaris voor gegevensbescherming
Gerberstr. 33
51789 Lindlar
Telefoon: +49 2266 90121-399
E-Mail: datenschutz(@)beg(.)de

Als u bijvoorbeeld als geïnteresseerde, klant, leverancier, dienstverlener of andere bezoeker onze online kanalen (bijv. onze website of onze sociale mediaprofielen) bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen of deze verklaring. Alle bezoekers van onze online kanalen worden samengevat onder het begrip 'gebruiker'.mmengefasst.

Als u onze online kanalen bezoekt zonder u te registreren of op andere wijze informatie aan ons door te geven, worden alleen de persoonsgegevens die door uw browser aan onze server worden doorgegeven, verwerkt. Voor zover ons bekend worden dan de volgende gegevens verwerkt, die technisch noodzakelijk zijn om onze online kanalen weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen:

 •     IP-adres van de aanvragende computer
 •     datum en tijdstip van de aanvraag
 •     naam en URL van het opgeroepen bestand
 •     toegangsstatus/HTTP-statuscode
 •     overgedragen datavolume
 •     website waarvan de aanvraag afkomstig is (URL van verwijzende website)
 •     gebruikte browser
 •     besturingssysteem


Als u bovendien persoonsgegevens aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag per e-mail of via ons contactformulier, zullen wij zo nodig onder andere ook de volgende gegevens verwerken:

 •     contactgegevens (bijv. naam, adres)
 •     contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer)
 •     inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's)
 •     gebruiksgegevens (bijv. bezochte sites, toegangstijden)
 •     communicatie-/metagegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)


Daarnaast verwerken wij de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de contractuele dienstverlening, service en klantenservice, alsmede marketing/reclame:

 •     zo nodig contractgegevens (bijv. doel van het contract, klantnummer)


Wij verwerken uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze online kanalen voor de volgende doeleinden:

 •     beschikbaar stellen van de functies en de inhoud van ons online aanbod
 •     zorgen voor een vlotte verbinding met onze website
 •     zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 •     evalueren en waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van het systeem alsmede algemene veiligheidsmaatregelen
 •     beantwoorden van eventuele contactaanvragen of het communiceren met u
 •     andere administratieve doeleinden
 •     contractuele dienstverlening
 •     klantenservice
 •     marketing/reclame


Voor zover wij in het kader van deze privacyverklaring geen specifieke wettelijke basis aangeven, geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens het volgende: De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is vastgelegd in art. 6, lid 1, sub a, art. 7 AVG. Als wettelijke basis voor de gegevensverwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van (pre)contractuele maatregelen en voor de beantwoording van eventuele aanvragen geldt art. 6, lid 1, sub b AVG. Voor de gegevensverwerking om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, is art. 6, lid 1, sub c AVG de wettelijke basis. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van gegevens noodzakelijk maken, wordt de wettelijke basis ontleend aan art. 6, lid 1, sub d AVG. De gegevensverwerking ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op de bovengenoemde doeleinden van het verzamelen van gegevens.

Als wij uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van deze gegevens aan derden openbaar maken, doorgeven of hun anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming, voor zover u daarmee hebt ingestemd, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Van een wettelijke toestemming is in het bijzonder sprake als het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is voor het nakomen van de contractuele verplichtingen (bijv. bij betalings- of verzendingsdienstaanbieders). Van een gerechtvaardigd belang kan sprake zijn als we gegevens gebruiken voor direct mail of om fraude te voorkomen, of als u een klant van ons bent. Van een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld ook sprake zijn bij het gebruik van web- of e-mailhosts, cloudaanbieders of andere dienstverleners. Dergelijke dienstverleners treden vaak op als zogenaamde verwerkers op basis van een betreffende overeenkomst. Zij zijn ook verplicht om de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven en dit contractueel te garanderen. De wettelijke basis voor dergelijke verwerkingsverhoudingen is art. 28 AVG.

Voor zover in de privacyverklaring niet anders is aangegeven, werken wij regelmatig vooral samen met de volgende ontvangers:

 •     Verzendingsdienstaanbieders
 •     E-mailhosts
 •     Webhosts
 •     Bank
 •     Aanbieders webinarsoftware
 •     Onlinemarketing


Wij selecteren de externe dienstverleners zorgvuldig. In het geval van verwerkingsverhoudingen (art. 28 AVG) zijn deze bedrijven contractueel gebonden aan onze instructies en worden ze regelmatig door ons gecontroleerd. Meer informatie hierover vindt u in de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke diensten.

De wettelijke basis voor het doorgeven van uw persoonsgegevens is hierboven onder punt 04 vermeld.

Uw persoonsgegevens worden slechts bij wijze van uitzondering in bepaalde gevallen aan derde landen (d.w.z. buiten de EU of de EER) of aan een internationale organisatie doorgegeven. Meer informatie vindt u in de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke diensten.

Als wij uw persoonsgegevens in een derde land verwerken of door derden laten verwerken, gebeurt dit uitsluitend om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen of op basis van uw toestemming, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen. Uw persoonsgegevens worden alleen in een derde land verwerkt als aan de bijzondere eisen van art. 44 e.v. AVG wordt voldaan, tenzij er in individuele gevallen sprake is van een wettelijke of contractuele toestemming. Dit betekent dat de gegevensverwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de Europese Unie of de naleving van bijzondere, erkende contractuele verplichtingen (in het bijzonder de zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen).

De duur van de opslag van uw persoonsgegevens wordt regelmatig vastgesteld aan de hand van de bestaande wettelijke bewaartermijnen (bijv. volgens het handels- of belastingrecht). Tenzij hieronder anders vermeld, worden uw persoonsgegevens na het verstrijken van een toepasselijke termijn routinematig gewist, mits ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of de voorbereiding van de overeenkomst, wij geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag en/of als u niet hebt ingestemd met verdere opslag.

In Duitsland gelden speciale bewaartermijnen, onder andere op de volgende gebieden:

 •     volgens handelsrecht (6 jaar, bijv. voor openingsbalanzen, jaarrekeningen, boekingsstukken, enz.)
 •     volgens belastingrecht (10 jaar voor alle fiscaalrechtelijk relevante documenten)
 •     volgens de algemene wet inzake gelijke behandeling (6 maanden voor documenten van afgewezen sollicitanten)


Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u volgende rechten:

 •     het recht op informatie (art. 15 AVG)
 •     het recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 •     het recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 •     het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 •     het recht op dataportabiliteit (art. 20 AVG)
 •     het recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 •     het recht op intrekken van verleende toestemming (art. 7, lid 3 AVG)
 •     het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

De laatste drie rechten worden hieronder nader toegelicht. Als u vragen hebt over uw rechten, aarzel dan niet om contact met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming op te nemen. De contactgegevens vindt u hierboven in de hoofdstukken over de verwerkingsverantwoordelijke instantie en de functionaris voor gegevensbescherming.

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Wij mogen uw persoonsgegevens dan in de toekomst niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de gegevensverwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht.

Het recht van bezwaar geldt echter alleen als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als uw bezwaar gericht is tegen direct mail. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons zonder opgave van een bepaalde situatie wordt toegepast.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, is een bericht naar ons postadres of een e-mail voldoende (zie hierboven onder punt 01).

U kunt verleende toestemmingen te allen tijde intrekken. Wij mogen de verwerking van uw persoonsgegevens, die stoelt op deze toestemming, in de toekomst niet meer voortzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, is een bericht naar ons postadres of een e-mail voldoende (zie hierboven onder punt 01).

 

 

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Voor een lijst met de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming gaat u naar:

 

--> Hier

U verstrekt ons uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) in het contactformulier, bij de registratie of bij supportaanvragen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is deels wettelijk voorgeschreven (bijv. door bepalingen van de belastingwetgeving). Dit kan ook nodig zijn voor de uitvoering van (pre-)contractuele maatregelen. Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met u niet wordt gesloten of dat uw aanvraag niet wordt beantwoord.
Voor de uitvoering van contracten of precontractuele maatregelen of voor de communicatie met ons is het verstrekken van met name de volgende gegevens absoluut noodzakelijk:

 •     voor- en achternaam
 •     adres
 •     bedrijf en beroepsgroep
 •     e-mailadres
 •     evt. telefoonnummer (bijv. voor het inwinnen van meer informatie of het beantwoorden van   vragen van klanten)
 •     evt. klantnummer (bijv. voor supportactiviteiten)

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, is alle andere informatie vrijwillig.

Alvorens uw persoonsgegevens te verstrekken, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hierboven onder punt 02. U wordt dan individueel geïnformeerd of de verstrekking van persoonsgegevens in uw geval wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

Een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering vindt niet plaats.

U kunt contact met ons opnemen per post, fax, telefoon of e-mail. Onze contactgegevens vindt u hierboven onder de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke instantie.

Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of via ons contactformulier, slaan wij de persoonsgegevens die u ons vrijwillig hebt verstrekt, automatisch op, om uw aanvraag te verwerken of contact met u op te nemen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen (art. 32 AVG). Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens. Daarnaast hebben we binnen ons bedrijf bedrijfsprocessen opgezet die met name de bescherming van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en ook de reactie op datalekken waarborgen. Bovendien houden wij ons aan de principes van het recht inzake gegevensbescherming, waaronder de gegevensbescherming door middel van technologieën en door standaardinstellingen voor gegevensbescherming (privacy by design en privacy by default, art. 25 AVG).

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van uw persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen, gebruiken we op onze website een SSL/TLS-certificaat om de data tussen onze website en uw computer te versleutelen. Dit is in de adresregel van uw browser te herkennen aan 'https' (in plaats van 'http'), evenals een hangslotsymbool en een andere kleurweergave.

Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics (aanbieder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland), inmiddels onderdeel van Google Ad Manager. Wij gebruiken deze tool om het gebruik van onze website te analyseren en voortdurend te verbeteren. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel doorgezonden naar de servers van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website door middel van de toevoeging '_anonymizeIp()' wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingssituaties wordt het volledige IP-adres naar de servers van Google in de Verenigde Staten doorgezonden en aldaar ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

U kunt via de desbetreffende instelling in uw browser voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt, door het downloaden en installeren van de browser-add-on die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Naast of als alternatief voor de browser add-on kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Hiermee wordt een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat uw informatie wordt verzameld bij toekomstige bezoeken aan onze website zolang de cookie op uw computer blijft staan.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google en over de instellings- en beroepsmogelijkheden vindt u op de website van Google: 'Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken' (www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners), 'Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties' (www.google.com/policies/technologies/ads),
'De informatie beheren die Google gebruikt om je advertenties te laten zien' (www.google.nl/settings/ads) en 'De advertenties die je ziet relevanter maken' (www.google.com/ads/preferences).

Op onze website maken we gebruik van 'Conversies bijhouden' van Google (aanbieder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland), inmiddels onderdeel van Google Ads. Google AdWords plaatst een cookie op uw computer (een zogenaamde conversiecookie) als u onze website via een Google-advertentie bezoekt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde subpagina's van ons bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar de betreffende subpagina bent doorgestuurd. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn daarom niet via de websites van AdWords-klanten te traceren.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. Deze klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Er wordt echter geen informatie doorgegeven waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wettelijke basis voor het gebruik van Google AdWords is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan kunt u het betreffende gedeelte van deze privacyverklaring lezen.

Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u de installatie van de hiervoor benodigde cookies verhinderen, bijvoorbeeld door uw browser zo in te stellen dat deze de automatische instelling van cookies in het algemeen uitschakelt of de cookies van het domein googleleadservices.com blokkeert.
U mag de opt-out-cookies niet verwijderen, zolang u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld. Als deze of alle cookies worden verwijderd, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Op onze website maken wij gebruik van Google Tag Manager (aanbieder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland), inmiddels onderdeel van Google Marketing Platform. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Tag Manager is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Deze dienst maakt het mogelijk website-tags te beheren via een interface. Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er geen persoonsgegevens worden verzameld. Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt zo nodig gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau heeft plaatsgevonden, blijft deze geldig voor alle traceertags als deze zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Als u contact met ons opneemt via e-mail, ons contactformulier of ons bestelformulier, worden de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke door u vrijwillig aan ons verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uw aanvraag te verwerken of om contact met u op te nemen. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden. Wettelijke basis voor het gebruik van het contactformulier is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Op onze website maken we gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw browser worden verzonden en op uw eindapparaat worden opgeslagen.

De zogenaamde transiënte (of tijdelijke) cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Hiertoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een bepaalde identificatiecode op (de zogenaamde sessie-ID), die het mogelijk maakt om uw eindapparaat te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de inhoud van het virtuele winkelwagentje van een onlineshop of de inlogstatus op te slaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.

De zogenaamde persistente (of permanente) cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Afhankelijk van de cookie varieert de opslagtijd. Hierdoor kan bijvoorbeeld gebruikersinformatie voor bereikmeting of voor marketingdoeleinden of een inlogstatus voor een langere periode worden opgeslagen.

Zowel tijdelijke als permanente cookies zijn te onderscheiden in zogenaamde first-party-cookies en third-party-cookies. De eerste worden gemaakt door een website die de gebruiker rechtstreeks bekijkt, de andere worden niet gemaakt door de bezochte website, maar door derden.

U kunt cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser of bijvoorbeeld cookies van derden weigeren. Als u in het algemeen bezwaar wilt maken tegen het gebruik van cookies voor onlinemarketingdoeleinden, kunt u dit doen bij diverse diensten of aanbieders, bijvoorbeeld via de Amerikaanse site www.aboutads.info/choices of via de Europese site www.youronlinechoices.com. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Op onze website kunnen we tijdelijke of permanente cookies gebruiken, evenals first- en third-party-cookies, bijvoorbeeld om u te identificeren bij volgende bezoeken als u een account bij ons hebt (anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen). Hieronder ontvangt u in het kader van onze privacyverklaring meer informatie hierover.Wettelijke basis voor het gebruik van cookies is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Dublin, 4 Ireland). Volgens de aanbieder bevinden zijn servers zich in verschillende landen over de hele wereld, zodat gegevensoverdracht naar derde landen niet kan worden uitgesloten. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Als u onze website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze online kanalen hebt opgeroepen. Bovendien worden bepaalde gegevens, bijvoorbeeld uw IP-adres, doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u een Google-gebruikersaccount hebt of daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij uw Google-gebruikersaccount, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u een dergelijke koppeling niet wilt, moet u zich bij uw Google-gebruikersaccount afmelden. Google verwerkt uw gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om op de behoeften afgestemde reclame te maken en andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, neem dan rechtstreeks contact op met Google.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden onder 'Servicevoorwaarden voor Google Maps' (www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html). Voor meer informatie kunt u terecht in het Google privacycentrum 'Transparantie en keuzemogelijkheden' (www.google.nl/intl/nl/privacy) en het gedeelte 'Privacybeleid" (www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/).Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Op onze website maken we gebruik van de functie reCAPTCHA (aanbieder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Ireland). Dit dient ter bescherming van onze formulieren (bijv. ons contactformulier). Met reCAPTCHA kan worden onderscheiden of een formulier door een machine of door een mens wordt ingevuld, als beveiliging tegen misbruik en geautomatiseerde verwerking.

Voor zover ons bekend, worden bij het gebruik van reCAPTCHA de verwijzende URL, het IP-adres, het gedrag van de gebruikers van onze website, alsmede informatie over het besturingssysteem, de browser en de duur van het bezoek, cookies, beeldscherminstellingen, scripts of het invoergedrag van de gebruiker in het reCAPTCHA-selectievakje naar de aanbieder verzonden. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres) worden niet met andere gegevens van de aanbieder samengevoegd, tenzij u over een Google-account beschikt en op dat moment bent ingelogd. Als u niet wilt dat deze gegevens worden verzonden, moet u zich bij uw Google-account afmelden voordat u bijvoorbeeld ons contactformulier gebruikt.

Ga voor meer informatie over reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

De verwerking van uw gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres) vormt voor ons een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f AVG.

Op onze website maken we gebruik van een persoonlijke zoekmachine die gebruikmaakt van de zoektechnieken van Google (Google Custom Search Engine, 'Google CSE') (aanbieder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland). Dit stelt ons in staat om de volledige tekst van onze website doorzoekbaar te maken voor een beter en vereenvoudigd gebruik van onze website. Deze zoekfunctie is toegankelijk via een zoekveld in de kopregel van de afzonderlijke sites.

Als u geen gebruik maakt van de Google-zoekfunctie, worden er geen zoekgegevens naar de servers van Google verzonden. Als u echter een zoekterm in het zoekveld invoert en dit bevestigt door op de Enter-toets of het zoekpictogram (pijlsymbool) te drukken, wordt de pagina met zoekresultaten geopend, die de overeenkomstige zoekresultaten van Google met behulp van een door Google geleverde plugin laadt. Google CSE maakt een automatische gegevensuitwisseling tussen de opgeroepen pagina met zoekresultaten en de Google-servers mogelijk. Het gebruik van de Google-zoekfunctie omvat ook de dynamische overdracht van gegevens door Google naar de pagina met zoekresultaten. De gegevensverwerking vindt daarom plaats op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG.

Bij het gebruik van de Google-zoekfunctie worden persoonsgegevens van de gebruiker naar de servers van Google verzonden, bijvoorbeeld de ingevoerde zoektermen en het IP-adres. Wij wijzen erop dat de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder (Google) valt en dat wij geen invloed hebben op de aard en omvang van de doorgegeven gegevens en de verdere verwerking ervan.

Als u een Google-account hebt en ingelogd bent, kunnen uw gegevens direct aan uw profiel worden gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u zich bij uw Google-account afmelden.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en verdere informatie over de gegevensbescherming vindt u op de website van de aanbieder of via de voorwaarden voor de gegevensbescherming voor reclame op het volgende adres: https://policies.google.com/privacy

Op onze website gebruiken we zowel de inhoud als plugins van het videoportaal Youtube (aanbieder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Ireland), die op servers van de aanbieder zijn opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Volgens de aanbieder bevinden zijn servers zich in verschillende landen over de hele wereld, zodat gegevensoverdracht naar derde landen niet kan worden uitgesloten. Wettelijke basis voor het gebruik van Youtube is art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG.

Hierbij gebruiken we de optie 'privacymodus' van Youtube. Volgens de door Youtube verstrekte informatie worden de gegevens in deze modus alleen aan Youtube doorgegeven (bijvoorbeeld welke van onze websites u hebt bezocht) als u de betreffende video bekijkt. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

Als u een van onze websites met deze functie bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Youtube. Aan de Youtube-server wordt doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u een eigen Youtube account hebt en ingelogd bent, kan Youtube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Youtube-account.

Youtube verwerkt uw gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om op de behoeften afgestemde reclame te maken en andere Youtube-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, neem dan rechtstreeks contact op met Youtube.

Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring voor het Youtube-platform (www.google.de/intl/de/policies/privacy). Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

U kunt zich op onze nieuwsbrief abonneren. Hiervoor dient u ons uw uitdrukkelijke toestemming te geven. Met onze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over onze producten, ons bedrijf en/of actuele aanbiedingen. Meer informatie vindt u in de toestemmingsverklaring.
Zodra u zich voor onze nieuwsbrief hebt aangemeld, sturen wij u eerst een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres met het verzoek om op de activeringslink te klikken om uw aanmelding te bevestigen. Als u uw aanmelding niet binnen 72 uur op deze manier bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na 3 weken automatisch verwijderd.

Daarnaast slaan wij uw IP-adres en het tijdstip van de aanmelding en, indien van toepassing, de bevestiging op. Het doel van deze zogenaamde double-opt-in procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens duidelijk te kunnen maken.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres nodig. Dit is de enige verplichte informatie die u moet verstrekken. De vermelding van andere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt voor persoonlijke contact. Na uw bevestiging verwerken wij uw e-mailadres en eventuele andere vrijwillig verstrekte gegevens uitsluitend voor de verzending en het beheer van onze nieuwsbrief.

De wettelijke basis voor het beheer en de verzending en de bijbehorende prestatiemeting is art. 6, lid 1, zin 1, sub a, art. 7 AVG in combinatie met § 7 lid 2 nr. 3 UWG (wet inzake oneerlijke concurrentie) of op basis van de uitzondering van § 7 lid 3 UWG. De aanmeldingsprocedure wordt geregistreerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen, onder andere voor verificatiedoeleinden (art. 6, lid 1, sub f AVG).

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde intrekken. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de afmeldingslink in elke nieuwsbrief.

Bij het verzenden van onze nieuwsbrief evalueren wij uw gebruikersgedrag. Hiervoor zijn de links in de afzonderlijke nieuwsbrieven zo ontworpen dat het mogelijk is om bij te houden op welke links er hoe vaak wordt geklikt. Hierbij worden technische informatie (bijvoorbeeld over uw browser) en ook uw IP-adres en het tijdstip van het oproepen verzameld.

Deze gegevens worden uitsluitend onder een pseudoniem verzameld en zijn dus niet aan uw andere gegevens gekoppeld. Een directe terugkoppeling naar een persoon is uitgesloten.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten en voor de individualisering van ons aanbod.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door te klikken op de afzonderlijke link in elke e-mail of door ons hiervan bijvoorbeeld in een aparte e-mail op de hoogte te stellen. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd. Na een afmelding slaan we de gegevens puur statistisch en anoniem op.

Zo nodig bieden wij op onze website ook vacatures aan, waarop elektronisch (d.w.z. per e-mail of met pdf-bestanden) kan worden gereageerd. Wij nemen ook open sollicitaties in behandeling. De gegevens van de sollicitant worden in het kader van de sollicitatieprocedure elektronisch verwerkt. Deze gegevens omvatten in het bijzonder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, opleidingen of cijfers.

Als de sollicitant wordt aangenomen, kunnen zijn of haar gegevens worden opgeslagen ten behoeve van het personeelsdossier. Als de sollicitant wordt afgewezen, worden zijn of haar gegevens zes maanden na de kennisgeving van afwijzing gewist. Dit geldt in ieder geval als er geen specifieke wettelijke voorschriften zijn die dit tegenspreken of als de betreffende sollicitant uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd dat zijn of haar gegevens langer worden opgeslagen.

We bieden webinars aan om vakkennis over te dragen via internet. Deze worden uitgevoerd met behulp van een speciale softwareoplossing (aanbieder: LogMeIn Inc., 320 Summer Street, Boston, MA 02210, USA). Om een correcte uitvoering van de webinars te kunnen garanderen, geven wij uw aanmeldings- en/of klantgegevens door aan de aanbieder. Tijdens en na het webinar worden bovendien statistische gegevens aan ons doorgegeven. Als u deelneemt aan een van onze webinars, een vraag stelt of beantwoordt tijdens het webinar, dan ontvangen wij naast uw aanmeldingsgegevens ook informatie over bijvoorbeeld de duur van uw deelname, de gestelde vraag en eventueel het antwoord voor verdere klantenservice of uitbreiding van de gebruikerservaring. U kunt een sessie op elk moment beëindigen door het browservenster te sluiten of door het programma te beëindigen. Bij het beëindigen van een webinar door de moderator of de organisator wordt ook uw deelname aan de sessie automatisch beëindigd.Voor meer informatie over de webinarsoftware en het privacybeleid van de aanbieder gaat u naar: https://www.logmeininc.com/legal/privacy.

De aanvulling op de gegevensverwerking door de aanbieder vindt u hier.

 

 

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Bij het aanmaken van een klantenaccount worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. Binnen uw klantenaccount kunt u uw gegevens inzien, zo nodig corrigeren of wissen.

Bij de registratie, nieuwe aanmelding en het gebruik van onze onlinediensten slaan wij uw IP-adres en het tijdstip van de betreffende actie op. Dit gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen en in het belang van de gebruiker, in het bijzonder ter bescherming tegen misbruik en dergelijke. Gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden, tenzij dit voor het handhaven van onze wettelijke rechten als gerechtvaardigd belang noodzakelijk is of tenzij dit wettelijk verplicht is. Na het verstrijken van de wettelijke bewaarplichten of andere contractuele rechten of plichten (bijvoorbeeld verplichtingen uit contracten met klanten), worden de gegevens gewist.

Wij werken met onderstaande profielen in sociale netwerken om in contact te komen met de gebruikers die daar actief zijn en hen te informeren over onze diensten. Bij het gebruik van de betreffende netwerken gelden de respectievelijke voorwaarden en de privacyverklaringen van de respectievelijke beheerders. Tenzij anders vermeld in onze privacyverklaring, zullen wij de gegevens van gebruikers alleen verwerken als zij binnen de sociale netwerken contact met ons opnemen, bijvoorbeeld door artikelen op onze profielpagina's te plaatsen of ons berichten te sturen.

Onze social-mediaprofielen:

Voor planningsondersteuning stellen we gratis BIM-bestanden van onze producten en overige informatie in de B.E.G. BIM-suite ter beschikking. Dit programma is een speciale software-oplossing (leverancier: THORBIQ Lmd, Oosteindestraat 15C, 9160 Lokeren, België). Om de gebruikers zo goed mogelijk te kunnen adviseren in geval van gewenst support, is het noodzakelijk zich te registreren met een duidelijke naam, bedrijfsnaam en adres. Wij vragen ook naar de gewenste taal, zodat de gebruiker het programma in zijn of haar taal ontvangt. Wij verzamelen statistische gegevens over het gebruik van de BIM-Suite (IP-adres, logingegevens, aantal logins, aantal downloads, etc.) om de gebruikerservaring continu te verbeteren.

Meer informatie over de B.E.G. BIM Suite en het privacybeleid van de aanbieder is te vinden op het volgende adres: https://thorbiq.com/privacy-policy/.


Persoonlijk advies

Wij staan u altijd met raad en daad terzijde. Bij vragen over een bestelling, producten, techniek of ontwerp kunt u contact met ons opnemen:

Telefon: +31 85 04 33 240
E-Mail: info(@)beg-nederland(.)nl
Contactformulier
Aanspreekpartner ter plekke