Adatvédelmi szabályzat (Állapot: 2019/05)

Az internetes megjelenésünk használatához kapcsolódóan tájékoztatjuk Önt a személyes adatok feldolgozásáról. Így ez az online adatvédelmi nyilatkozat többek között a www.beg-luxomat.com címen található honlapunkra és a közösségi médiákban található profiljainkra vonatkozik.Személyes adat minden olyan adat, ami személyesen Önhöz kapcsolódik, vagyis név, cím, e-mail cím, IP-cím és felhasználói magatartás.

A felhasznált kifejezésekre vonatkozóan, mint például adatkezelő vagy adatvédelmi érintett a GDPR (Adatvédelmi rendelet) 4. cikkére hivatkozunk. Pontosabban a következőket találhatja meg ott:Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. szakasz).

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. szakasz).

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (GDPR 4. cikk 7. szakasz). Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. szakasz).

A feldolgozás és személyes adatok kifejezések különösen tág értelműek, így tehát szinte bármely adatkezelés értelmezhető, mint olyan.

 

Mi felelünk az adatai feldolgozásáért:

B.E.G. Brück Electronic GmbH

Cégvezetés: Dipl. Ing. Friedrich Brück, Marion Brück

Gerberstr. 33

51789 Lindlar

telefon: +49 2266 90121-0

e-mail: info((@))beg(.)de

A következők szerint érheti el az adatvédelmi tisztviselőnket:

Adatvédelmi biztos
Gerberstr. 33
51789 Lindlar
telefon: +49 2266 90121-399
e-mail: datenschutz(@)beg(.)de

Például, ha Ön ellátogat az online megjelenésünk helyére (pl. honlapunk vagy közösségi média profiljaink) érdeklődőként, vevőként, beszállítóként, szolgáltatóként vagy más célú látogatóként, akkor a törvényi rendelkezések vagy jelen nyilatkozat szerint dolgozzuk fel a személyes adatait. Online megjelenéseink minden látogatóját a „felhasználó” kifejezéssel foglaljuk össze.

Ha regisztráció nélkül vagy adatai más úton hozzánk továbbítása nélkül látogatja meg az online jelenléteinket, csak az Ön böngészője által a szerverünkre továbbított személyes adatokat dolgozzuk fel. Legjobb tudásunk szerint ekkor a következő adatokat dolgozzuk fel, amelyek technikailag szükségesek az online megjelenésünkhöz, valamint megjelenéseink stabilitásának és biztonságának szavatolásához:

 •      a lekérő számítógép IP-címe
 •      a lekérés dátuma és időpontja
 •      a lekért fájl neve és URL címe
 •      a hozzáférési állapot / HTTP állapotkód
 •      az átadott adatmennyiség
 •      a honlap, ahonnét a lekérés érkezik (hivatkozó URL cím)
 •      a használt böngésző
 •      az operációs rendszer


Ha ezen kívül továbbít hozzánk személyes adatokat pl. egy e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapunk segítségével küldött ajánlatkérés keretein belül, akkor a következő adatokat is feldolgozzuk, ha alkalmazható:

 •      Alapadatok (pl. név, cím)
 •      Kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám)
 •      Tartalmi adatok (pl. szöveg bevitel, képek, videók)
 •      Használati adatok (pl. meglátogatott oldalak, hozzáférési idők)
 •      Kommunikáció / metaadatok (pl. eszköz információk, IP-címek)


Ezen kívül a következő személyes adatokat dolgozzuk fel a szerződéses szolgáltatások, szerviz- és vevőszolgálat nyújtása, valamint marketing / reklám céljából:

 

 •     Ha szükséges, a szerződésben szereplő adatok (például a szerződés tárgya, ügyfél-szám)

Az online megjelenéseink meglátogatásakor a személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 •      Online ajánlatunk funkcióinak és tartalmának biztosításához
 •      A honlapunkhoz történő zökkenőmentes kapcsolódás biztosításához
 •      Honlapunk kényelmes használatának biztosításához
 •      A rendszer biztonságának és stabilitásának, valamint az általános biztonsági intézkedések értékeléséhez és biztosításához
 •      Kapcsolatfelvételek megválaszolásához vagy az Önnel bonyolított kommunikációhoz
 •      egyéb adminisztratív célokból
 •      szerződéses szolgáltatások nyújtásához
 •      vevőszolgálathoz
 •      Reklám /Marketing célokból


Amennyiben nem adunk meg pontos jogi alapot ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak a kereteiben, a következő vonatkozik az Ön személyes adatainak a feldolgozására: A hozzájárulás megszerzésének jogi alapját a GDPR 6. cikk 1. szakasz a) pontja, és a 7. cikk határozza meg. A GDPR 6. cikk 1. szakasz b) pont szolgál jogi alapként, amikor az adatfeldolgozás a szolgáltatásink teljesítéséhez vagy a szerződéses, illetve annak megkötését megelőző lépések megtételéhez, valamint az kérések megválaszolásához szükséges. A GDPR 6. cikk. 1. szakasz c) pontja szolgál jogi alapként a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozáshoz. Amennyiben az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekei teszik szükségessé az adatfeldolgozást, a jogi alapot a GDPR 6. cikk 1. szakasz d) pontja határozza meg. A saját jogos érdekeinek érvényesítése érdekében végzett adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk. 1. szakasz f) pontja alapján történik. A saját jogos érdekeinek a fent említett adatgyűjtési célokon alapulnak.

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása során azokat harmadik felek számára közreadjuk, továbbítjuk nekik vagy más módon hozzáférést biztosítunk az adatokhoz, akkor ez kizárólag törvényes engedély alapján történik, feltéve, hogy Ön hozzájárult ehhez, jogilag kötelesek vagyunk így tenni jogos érdekeinek alapján. Törvényes engedély különösen akkor áll fenn, amikor az adatok átadása a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (pl. fizetési és szállítási szolgáltatók). Jogos érdek állhat fenn, ha az adatokat közvetlen reklámozásra vagy csalás megelőzésére használjuk, vagy ha Ön a vevőink egyike. Jogos érdek keletkezhet pl. web vagy e-mail tárhelyek, felhő szolgáltatók vagy más szolgáltatók használatakor. Az ilyen szolgáltatók gyakran szerződés feldolgozókként tevékenykednek egy megfelelő szerződés alapján. Ők is kötelesek megfelelni az adatvédelmi szabályoknak és ezt szerződéses formában kell szavatolniuk. Az ilyen szerződéses feldolgozói kapcsolat jogi alapja a GDPR 28. cikke.

Amennyiben másként nem határozza meg az adatvédelmi nyilatkozat, rendszerint főleg a következő címzettekkel működünk együtt:

 •      szállítási szolgáltatók
 •      e-mail tárhely
 •      web tárhely
 •      bank
 •      Webinárium szoftver szolgáltató
 •      online marketing

Gondosan választjuk ki a külső szolgáltatókat. Rendelés feldolgozói kapcsolat esetében (GDPR 28. cikk) ezeket a vállalatokat szerződésben kötelezik az utasításaink és rendszeresen ellenőrizzük őket. További részletes információk találhatók az egyes szolgáltatások későbbi leírásaiban.

Az Ön személyes adatai továbbításának jogi alapját a fenti 04. pontban említettük.

Az Ön személyes adatait harmadik országoknak (azaz az EU-n vagy EGT-n kívül) vagy nemzetközi szervezeteknek csak kivételesen, bizonyos esetekben továbbítjuk. További részletes információk találhatók az egyes szolgáltatások későbbi leírásaiban.

Amennyiben a személyes adatait egy harmadik országban dolgozzuk fel vagy harmadik féllel dolgoztatjuk fel, ez csak akkor történik, ha szerződéses (szerződést megelőző) kötelezettségünk teljesítése vagy az Ön hozzájárulása, jogi kötelezettség vagy saját jogos érdekünk követeli meg. Az Ön személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel harmadik országban, ha a GDPR 44. cikk speciális követelményeinek megfelel, hacsak nem léteznek jogi vagy szerződéses engedélyek egyedi esetekben. Ez azt jelenti, hogy az adatfeldolgozás például speciális garanciák alapján, úgymint az adatvédelmi szint hivatalosan elfogadott meghatározása az Európai Unió besorolásával megegyezően vagy különleges, elismert szerződéses kötelezettségek (különösen az úgy nevezett „standard EU szerződéses feltételek) betartásával történik.

Az Ön személyes adatainak tárolását rendszeres időközönként felülvizsgáljuk a fennálló törvényes megőrzési időszakoknak megfelelően (pl. a kereskedelmi jog vagy adótörvény szerint). Amennyiben nem határozzuk meg másként alább, az Ön személyes adatait automatikusan töröljük a bármely adott időszak lejártát követően feltéve, hogy már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy elindításához, nem fűződik már jogos érdekünk a további tároláshoz és/vagy Ön nem járult hozzá a további megőrzéshez.

Németországban speciális megőrzési időszakok érvényesek többek között a következő területeken:

 •      a kereskedelmi jog szerint (6 év, pl. mérlegnyitásnál, éves pénzügyi kimutatásnál, számviteli bizonylatoknál stb.)
 •      az adótörvény szerint (10 év minden, az adótörvény szempontjából lényeges dokumentumnál)
 •      az AGG szerint (6 hónap az elutasított pályázók dokumentumainál)

Ön a következő jogokkal rendelkezik a személyes adatai feldolgozására vonatkozóan:

 •      Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)
 •      Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
 •      Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
 •      Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
 •      Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
 •      Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
 •      A megadott hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk 3. szakasz)
 •      Felügyeleti hatósághoz fordulás joga (GDPR 77. cikk)

Az utóbbi három jog részletesebb magyarázata alább következik. Ha bármilyen kérdése van a jogaira vonatkozóan forduljon hozzánk vagy az adatvédelmi tisztviselőnkhöz bizalommal. A kapcsolattartási adatok fent, a felelős szervről és az adatvédelmi tisztviselőről szóló szakaszokban találhatók.

Ha az Ön adatait a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezelik, akkor bármikor jogában áll kifogásolni az adatkezelést. Ennek eredményeként mi már nem dolgozhatjuk fel az adatait a jövőben, hacsak nem tudunk olyan kényszerítő okokat igazolni, amelyek meghaladják az érdekeit, jogait és előjogait vagy az adatfeldolgozás jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

Azonban a kifogásolás joga csak akkor érvényes, ha olyan okok állnak fenn, amelyek az Ön konkrét helyzetéből adódnak vagy ha a kifogásolás közvetlen reklámozás ellen irányul. Az utóbbi esetben Önnek általános kifogásolási joga van, amit érvényesítünk a konkrét helyzet megállapítása nélkül.

Amennyiben gyakorolni szeretné a kifogásolási jogát, egyszerűen küldjön egy üzenetet a postacímünkre vagy küldjön egy e-mailt (lásd fent, a 01. pont alatt).

Bármikor visszavonhatja a számunka megadott hozzájárulását. Ennek eredményeként mi már nem dolgozhatjuk fel ezen hozzájárulás alapján az adatait a jövőben.

Amennyiben gyakorolni szeretné a visszavonási jogát, egyszerűen küldjön egy üzenetet a postacímünkre vagy küldjön egy e-mailt (lásd fent, a 01. pont alatt).

A személyes adatai általunk történő feldolgozására vonatkozóan jogában áll panaszt tenni az adatvédelmet felügyelő hatóságnál. A következő címen megtalálható az állami adatvédelmet felügyelő hatóságok listája:

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/EuropaeischeDatenschutzbeauftragte/Ungarn.html?nn=304050

Ön megadja a személyes adatait (pl. név, cím vagy e-mail cím) a kapcsolatfelvételi űrlapon, a regisztráció során vagy támogatás kéréskor.

A személyes adatai megadását részben törvény írja elő (pl. az adótörvény rendelkezései). Szükség lehet rá a szerződéses (szerződést megelőző) intézkedések végrehajtásához. A személyes adatai megadásának elmulasztása azt eredményezné, hogy a szerződés nem jönne létre Önnel vagy a kérésére nem kapna választ.

Szerződések vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához vagy a velünk történő kommunikációhoz főként a következő adatok megadása kötelező:

 • Keresztnév és vezetéknév
 • cím
 • Vállalat és szakma csoport
 • e-mail cím
 • Telefonszám, ha alkalmazható (pl. érdeklődéseknél vagy vevői tudakozódások megválaszolásánál)
 • Ügyfél-szám, ha alkalmazható (pl. támogatási tevékenységeknél)


Amennyiben ez az adatvédelmi nyilatkozat másként nem rendelkezik, minden egyéb információ önkéntes.

Mielőtt megadja a személyes adatait, kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselőnkkel is, akinek a kapcsolattartási adatai megtalálhatók fent, a 02. pont alatt, aki elmondja Önnek személyre szólóan, hogy az Ön esetében személyes adatok megadását törvény vagy szerződés követeli meg vagy egy megkötendő szerződéshez szükséges, kötelező-e megadni a személyes adatokat és mik lennének a következményei annak, ha nem adná meg a személyes adatait.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, nem történik.

Kapcsolatba léphet velünk postai úton, faxon, telefonon vagy e-mailben. A kapcsolattartási adatokat megtalálja fent, a felelős személy részletezésénél.

Ha kapcsolatba lép velünk, pl. e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül, automatikusan elmentjük az érdeklődése feldolgozása céljából vagy az Önnel való kapcsolatfelvételhez önkéntesen megadott személyes adatait. Ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik feleknek.

A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljunk (GDPR 32. cikk). Az intézkedések közé tartozik különösen az adatok bizalmas jellegének, integritásának és rendelkezésre állásának biztosítása. Ezen kívül üzleti folyamatokat alakítottunk ki a vállalatunknál, amelyek főként az adatvédelmi érintett jogainak védelmét, az adatok törlését és az adat meghibásodásokra való reagálást biztosítják. Ezen kívül betartjuk az adatvédelmi törvény elveit, beleértve a technológia tervezés és az adatvédelmet segítő alapértelmezett beállítások révén megvalósuló adatvédelmet (adatvédelem központú tervezés és alapértelmezett adatvédelem, GDPR 25. cikk).

Biztonsági okokból és az Ön személyes adatai és egyéb bizalmas információi továbbításának

A honlapunkon a Google Analytics webelemző szolgáltatást használjuk (szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland), ami jelenleg a Google Ad Manager része. Azért használjuk ezt az eszközt, hogy elemezzük és folyamatosan javítsuk a honlapunk használatát. A Google Analytics használatának jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. pont f) bekezdése.

A Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön eszközén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek segítik a weboldal felhasználói használatának elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. Azonban a honlapunknak az „_anonymizeIp()" kiterjesztéssel végzett IP névtelenítési funkciójának aktiválása miatt, a Google előzetesen lerövidíti az Ön IP-címét az EU tagállamain, valamint Európai Gazdasági Térség-ről szóló egyezmény más szerződő államain belül. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP-cím elküldésre az USA-ban található Google szerverre lerövidítésre.


Megbízásunkból a Google ezt az információt annak érdekében használja fel, hogy elemezze, hogyan használja Ön a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weboldalon zajló tevékenységekről, illetve további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson számunkra. A böngészője által, a Google Analytics részeként elküldött IP cím nem lesz Google-tól származó egyéb adatokhoz kapcsolva.Elutasíthatja a sütik használatát a böngészőjében a megfelelő beállítások kiválasztásával, azonban kérjük tudomásul venni, hogy amennyiben így tesz, lehetséges, hogy nem tudja használni a weboldalunk minden funkcióját. Megakadályozhatja a süti által generált, a weboldal és a Google használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP címét) Google általi rögzítését és feldolgozását az alábbi böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


A böngésző bővítményen kívül vagy annak alternatívájaként megakadályozhatja a Google Analytics adatgyűjtését a következő linkre kattintva: Google Analytics letiltása. Ez beállít egy letiltó sütit, ami megakadályozza az adatok gyűjtését, amikor a honlapunkra látogat a jövőben, mindaddig amíg a süti a számítógépén marad.

A Google adathasználatára, a beállításokra és a Google cégen keresztül történő fellebbezési lehetőségekre vonatkozó további információkat a Google webhelyén talál: "Hogyan használja a Google az adatokat a partnereink webhelyeinek vagy alkalmazásainak használatakor?" (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu), "Az adatok használata hirdetési célokra" (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu), "A Google által a hirdetések megjelenítéséhez felhasznált információk szabályozása" (www.google.de/settings/ads) és "A Google által megjelenített hirdetések személyre szabása" (www.google.com/ads/preferences).

A honlapunkon a Google konverziókövetés szolgáltatását használjuk (szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland), ami jelenleg a Google Ads része. A Google AdWords egy sütit helyez el az Ön eszközén, amennyiben weboldalunkat egy Google hirdetésre kattintva érte el. Ezek a sütik 30 napig érvényesek és nem használjuk személyek azonosítására. Ha online jelenlétünk adott aloldalaira látogat és a süti még érvényes, Google és mi felismerhetjük, hogy rákattintott a hirdetésre és át lett irányítva az aloldalra. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. Így a sütiket nem lehet nyomon követni az AdWords ügyfelek internetes oldalain keresztül.

A konverziós sütik használatával összegyűjtött adatok felhasználásával konverziós statisztikákat lehet létrehozni olyan AdWords ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Ezek az AdWords ügyfelek megkapják a hirdetésükre kattintó látogatók teljes számát, illetve azok számát is, akik egy konverziókövető címkével lettek átirányítva egy oldalra. De olyan információ nem lesz átküldve, ami által a felhasználók személye beazonosítható. A Google AdWords használatának jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. pont f) bekezdése.

Ha több információt szeretne megtudni a sütikről és a használatukról, kérjük, hogy olvassa el ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak a megfelelő szakaszát.

Amennyiben nem szeretne részt venni a nyomkövetési folyamatban, megtagadhatja az ehhez szükséges süti elfogadását. Pl. kikapcsolhatja a böngészőjének beállításánál a sütik automatikus elfogadását vagy blokkolhatja a googleleadservices.com felületről érkező sütiket.
Nem törölheti a tiltó sütiket, hacsak nem szeretné, hogy adatokat gyűjtsenek Önről. Ha ezt vagy az összes sütit törli, akkor újra be kell állítania a tiltó sütit.

Az internetes oldalainkon a Google Tag Manager szolgáltatást használjuk (szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland), ami jelenleg a Google Marketing Platform része. A Google Tag Manager használatának jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. pont f) bekezdése.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a weboldal címkék kezelését egy felület segítségével. A Google Eszközkezelő csak címkéket hajt végre. Ez azt jelenti, hogy nem használ sütiket és nem gyűjt személyes adatokat. A Google Eszközkezelő más címkéket indít el, amelyek viszont gyűjthetnek adatokat. De a Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha kikapcsolják a felület vagy a süti szintjén, akkor ez fennáll minden követőcímkére vonatkozóan, ha a Google Tag Managerrel hajtják végre azokat.

Ha e-mailben, a kapcsolatfelvételi vagy megrendelési űrlapunkon keresztül lép kapcsolatba velünk, az Ön által elküldött személyes adatokat automatikusan tároljuk. Ezeket az önkéntesen elküldött személyes adatokat az érdeklődésének kezeléséhez és az Önnel való kapcsolatba lépéshez használjuk. Ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik feleknek az Ön hozzájárulása nélkül. A kapcsolatfelvételi űrlap használatának jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. pont f) bekezdése.

Úgynevezett sütiket használunk a honlapunkon. Ezek kis szöveges fájlok, amiket a böngészője elment és az eszközén tárolódnak.

Az úgynevezett átmeneti (ideiglenes) sütik automatikusan törlődnek, amikor bezárja a böngészőjét. Ide tartoznak bizonyos munkameneti sütik. Egy bizonyos azonosítót (munkameneti azonosítót) tárolnak, ami lehetővé teszi az eszköze felismerését, amikor visszatér a honlapunkra. Ez arra használható például, hogy egy webáruház virtuális bevásárló kosarának tartalma vagy a bejelentkezési állapot mentésre kerüljön. A munkameneti sütik törlődnek, amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.

Az úgynevezett állandó (vagy tartós) sütik automatikusan törlődnek egy bizonyos idő után; a tárolási időtartam sütitől függően változó. Ez azt jelenti, hogy hosszabb időtartamra tárolhatók a tartomány mérésre vagy marketing célokra vagy bejelentkezési állapotra vonatkozó felhasználói információk.

Különbséget kell tenni állandó és átmeneti sütiknél is az elsődleges és a harmadik féltől származó sütik között. Az előbbieket a felelős szerv, a másikakat harmadik felek állítják be.

Bármikor törölheti a sütiket a böngészője biztonsági beállításainál vagy például elutasíthatja a harmadik felektől származó sütik elfogadását. Ha általános kifogást szeretne benyújtani az online marketing célokra használt sütik használatára vonatkozóan, akkor ezt különböző honlapokon, szolgáltatásoknál vagy szolgáltatóknál megteheti, pl. a www.aboutads.info/choices amerikai oldalon vagy a www.youronlinechoices.com európai oldalon keresztül. Kérjük tudomásul venni, hogy ebben az esetben lehet, hogy nem tudja a honlapunk minden funkcióját használni.

A honlapunkon használhatunk állandó és átmeneti sütiket, valamint elsődleges, illetve harmadik felektől származó sütiket, pl. hogy azonosítsuk Önt a következő látogatáskor, ha van fiókja nálunk (egyébként minden egyes látogatásnál újra be kellene jelentkeznie. A későbbiekben további információkat kap erről az adatvédelmi nyilatkozatunk részeként.

A sütik használatának jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. pont f) bekezdése.

Google Maps tartalmat használunk az internetes oldalainkon, hogy megjelenítsünk térképeket és útvonal térképeket hozzunk létre (szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland). A szolgáltató szerint a szervereik világszerte különböző országokban találhatók, így az adatátvitel harmadik országokba nem zárható ki. A Google Maps használatának jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. pont f) bekezdése.

Amikor ellátogat az oldalunkra, a Google megkapja azokat az információkat, amikhez Ön az online jelenlétünk megfelelő aloldalán hozzáfért. Ezen kívül, bizonyos adatok, pl. az IP-címe elküldésre kerül. Ez attól függetlenül történik, hogy van-e Google felhasználói fiókja vagy hogy be van-e jelentkezve oda. Amikor be van jelentkezve a Google fiókjába, akkor az információ közvetlenül a fiókjához társul. Ha nem szeretné ezt a társítást, akkor ki kell jelentkeznie a Google fiókjából. A Google reklám, piackutatás és/vagy az internetes oldalaik igényalapú tervezése céljából dolgozza fel az Ön adatait. Ez az értékelés (még azoknál a felhasználóknál is, akik nincsenek bejelentkezve) főleg azért történik, hogy igényre szabott hirdetéseket kapjon és hogy a honlapunkon végzett tevékenységeiről más felhasználók információt kapjanak. Jogában áll kifogásolni ezt a fajta adatfeldolgozást. Amennyiben ezt a jogát kívánja gyakorolni, kérjük közvetlenül a Google szolgáltatóval lépjen kapcsolatba.

A Google Maps használati feltételei a „Google Maps használati feltételei” alatt található (https://www.google.com/intl/hu/help/terms_maps/). Teljes részletességű megtekintéséhez kérjük, hogy látogasson el a Google Adatvédelmi Központjába „Átláthatóság és választási lehetőségek” (https://policies.google.com/privacy) és „Adatvédelmi szabályzat” (https://policies.google.com/privacy) szakasz.
Google az USA-ban is feldolgozza az Ön adatait és betartja az EU–USA adatvédelmi pajzs keretrendszert (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

A honlapunkon a reCAPTCHA funkciót használjuk (szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Ireland). Ez az űrlapjaink (pl. a kapcsolatfelvételi űrlapunk) védelmét szolgálja. A reCAPTCHA funkcióval megkülönböztethető, hogy az űrlapra a bevitelt gép vagy ember végzi, így védelmet nyújt visszaélésszerű, automatizált feldolgozással szemben.

A reCAPTCHA használatakor a legjobb tudásunk szerint a hivatkozó URL, a felhasználó IP-címe, viselkedése a honlapunkon, valamint az operációs rendszerre, böngészőre és a látogatás hosszára, a sütikre, megjelenítési utasításokra vonatkozó információk, scriptek vagy a reCAPTCHA jelölődoboz területén a felhasználó beviteli magatartása lesz elküldve a szolgáltatónak. A személyes adatai (pl. az IP-címe) nem olvad egybe a szolgáltató egyéb adataival, hacsak nem rendelkezik Google fiókkal és nincs bejelentkezve ilyenkor. Ha nem szeretné ezt a társítást, akkor kérjük, hogy jelentkezzen ki a Google fiókjából mielőtt használná a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

A reCAPTCHA funkcióra és a Google Adatvédelmi szabályzatra vonatkozó további információért kérjük, látogasson el a www.google.com/intl/de/policies/privacy oldalra.

Az Ön adatainak a feldolgozása (pl. IP cím) a GDPR 6. cikk. 1. szakasz f) pontja értelmében a jogos érdekünk.

A honlapunkon a Google egyéni keresőmotorját (Google Custom Search Engine, "Google CSE") használjuk központi keresőszolgáltatásként (szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland). Ez lehetővé teszi számunkra a teljes szövegben való keresést és ezáltal fejlesztést vagy könnyítést jelent a honlapunk használói számára. A hozzáférés ehhez a keresési funkcióhoz egy keresőmező segítségével történik, ami az egyes oldalak fejlécébe van integrálva.

Ha nem használja a Google keresést, alapvetően nem lesznek keresési adatok küldve a Google szervekre. Ha azonban beír egy keresési kifejezést a keresőmezőbe és megerősíti a keresést az Enter billentyűvel vagy a keresés ikonra (nyíl szimbólum) kattintva, megnyílik a keresési eredmények oldala, ami betölti a megfelelő keresési eredményeket a Google-ból egy a Google által biztosított bővítmény segítségével. A Google CSE lehetővé teszi az automatikus adatcserét a keresési eredmények oldala és a Google szerverek között. A Google keresés magába foglalja az adatok dinamikus átvitelét Google által a keresési találatok oldalra. Az adatfeldolgozás ezért a GDPR 6. cikk. 1. szakasz f) pontja alapján történik.

Amikor a Google keresőt használja, a felhasználó személyes adatai pl. a beírt keresési kifejezések és az IP-cím, átküldésre kerülnek a Google szerverekre. Szeretnénk rámutatni arra, hogy az átküldött személyes adatok feldolgozása a szolgáltató (Google) felelőssége és hogy nekünk nincs befolyásunk az átküldött adatok típusára vagy hatókörére, vagy a további feldolgozására.

Ha van Google fiókja és be van jelentkezve, akkor az információ közvetlenül a profiljához társulhat. Ha nem szeretné ezt a társítást, akkor ki kell jelentkeznie a Google fiókjából.

Ha további információt szeretne az adatfeldolgozás céljáról és hatóköréről és az adatvédelemről, ezt megtalálja a szolgáltató honlapján vagy a reklámozás adatvédelmi feltételeire vonatkozóan a következő címen: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

A honlapunkon felhasználjuk a Youtube video portál tartalmait és bővítményeit (szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Ireland), amik a szolgáltató szerverein találhatók és közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. A szolgáltató szerint a szervereik világszerte különböző országokban találhatók, így az adatátvitel harmadik országokba nem zárható ki. A Youtube használatának jogi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. pont f) bekezdése.

Itt a Youtube által biztosított „kibővített adatvédelmi mód” opciót használjuk. A Youtube által nyújtott információk szerint ebben a módban az adatok (pl. hogy a honlapjaink melyikét látogatta meg) csak a Youtube-hoz lesznek elküldve, amikor megnézi az adott videót. Nekünk nincs befolyásunk erre az adatátvitelre.

Amikor az ezzel a jellemzővel ellátott weboldalaink egyikére lép, akkor kapcsolat jön létre a Youtube szerverekkel. A Youtube szerver információt kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ha van saját Youtube fiókja és be van jelentkezve, akkor a Youtube közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelheti a böngészési magatartását. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Youtube fiókjából.

A Youtube reklám, piackutatás és/vagy az internetes oldalaik igényalapú tervezése céljából dolgozza fel az Ön adatait. Ez az értékelés (még azoknál a felhasználóknál is, akik nincsenek bejelentkezve) főleg azért történik, hogy igényre szabott hirdetéseket kapjon és hogy a honlapunkon végzett tevékenységeiről más Youtube felhasználók információt kapjanak. Jogában áll kifogásolni ezt a fajta adatfeldolgozást. Amennyiben ezt a jogát kívánja gyakorolni, kérjük közvetlenül a Youtube szolgáltatóval lépjen kapcsolatba.

További információ található a Youtube platformon az adatvédelmi nyilatkozatban (www.google.de/intl/de/policies/privacy). Google az USA-ban is feldolgozza az Ön adatait és betartja az EU–USA adatvédelmi pajzs keretrendszert (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Ön feliratkozhat a hírlevelünkre. Ehhez kifejezetten meg kell adnia a hozzájárulását. A hírlevelünkben rendszeresen tájékoztatjuk a termékeinkről, vállalatunkról és/vagy az aktuális ajánlatainkról. A részleteket megtalálja a hozzájáruló nyilatkozatban.

Ha feliratkozott a hírlevelünkre, akkor először küldünk Önnek egy e-mailt az Ön által megadott e-mail címre, arra kérve, hogy kattintson az aktiváló linkre, ami a feliratkozás megerősítését szolgálja. Ha nem erősíti meg 72 órán belül ilyen módon a regisztrációját, akkor az Ön adatai blokkolva lesznek és automatikusan törlődnek 3 hét után.

Ezen kívül elmentjük az Ön IP-címét és a regisztráció időpontját, valamint a megerősítést, ha alkalmazható. Ennek a kettős megerősítési eljárásnak a célja, hogy igazoljuk a regisztrációját és ha szükséges tisztázzuk a személyes adataival való esetleges visszaélést.

Csak az e-mail címe szükséges ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk, ez az egyetlen kötelező információ, amit meg kell adnia. További, külön megjelölt adatok megadása önkéntes és a személyes megszólítás célját szolgálja. A megerősítés után kizárólag a hírlevelünk küldése és kezelése céljából dolgozzuk fel az Ön e-mail címét és egyéb önként megadott adatait.

A kezelés és küldés, valamint a kapcsolódó teljesítménymérés a következők alapján történik: GDPR 6. cikk, 1. szakasz a) pontja, 7. cikk együttesen az UWG (Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló német törvény) 7. paragrafus, 2. szakasz 3. pontjával vagy az UWG 7. paragrafus 3. szakasz szerinti kivétellel. A regisztrációs eljárás rögzítése jogos érdekünk alapján történik, pl. dokumentációs célokból (GDPR 6. cikk 1 szakasz f) pont).

Bármikor visszavonhatja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve. Kinyilváníthatja a visszavonást a minden hírlevélben szereplő leiratkozás linkre kattintva.

Amikor elküldjük a hírlevelünket, elemezzük a felhasználói magatartását. Ebből a célból az egyes hírlevelekben szereplő linkek olyan módon vannak kialakítva, hogy nyomon lehessen követni, hogy melyik linkre milyen gyakran kattintanak. Technikai információkat (pl. a böngészőjéről) és az IP-címét, valamint a lehívás idejét is gyűjtik.

Az adatgyűjtés kizárólag álnév alatt történik, így nem kapcsolódik más adataihoz, a közvetlen személyes kapcsolat kizárt.

Ezt az információt a szolgáltatások technikai fejlesztéséhez, valamint az ajánlatunk személyre szabásához használjuk.

Bármikor kifogásolhatja ezt a nyomon követést az egyes e-mailekben szereplő külön linkre kattintva vagy például egy külön e-mailben tájékoztatva minket erről. Az információt addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről. A nyilvántartásból való törlés után az adatait pusztán statisztikai célból és névtelenül tároljuk.

elektronikus úton történik a jelentkezési eljárás céljából. A jelentkezési adatok közé tartoznak különösképpen a név, cím, telefonszám, e-mail cím, születés dátuma, tanulmányokra vonatkozó információk vagy fokozatok.

Ha egy munkaszerződés megkötése egy jelentkezésből következik, a jelentkező adatai az adott személyzeti fájlban tárolhatók általános szervezeti és adminisztratív folyamatok céljából. Egyéb esetben, azaz a jelentkező elutasításakor, a jelentkezési adatok az elutasításról szóló értesítés után 6 hónappal törlésre kerülnek. Ez érvényes minden esetben, ha nincs ezzel ellenkező sajátos jogi követelmény vagy ha az adott jelentkező kifejezetten beleegyezett a jelentkezési adatai hosszabb tárolásába.

Online szeminárium használunk a szaktudás interneten keresztüli átadásához. Ez egy speciális szoftver-megoldás használatával történik (szolgáltató: LogMeIn Inc., 320 Summer Street, Boston, MA 02210, USA). Ahhoz, hogy garantálni tudjuk a online szeminárium megfelelő bonyolítását, átküldjük az Ön regisztrációs és/vagy ügyfél adatait a online szeminárium kínálójának. A online szeminárium alatt és után statisztikai adatokat is kapunk. Ha részt vesz a online szeminárium egyikén, feltesz vagy megválaszol egy kérdést a webinárium alatt, akkor a regisztrációs adatain kívül kapunk információt pl. a részvétel időtartamáról, a feltett kérdésről, a további ügyfélszolgálatra vonatkozó válaszról vagy a felhasználói élmény javításáról. Bármikor lezárhat egy munkamenetet a böngésző ablak bezárásával vagy a program leállításával. A online szeminárium moderátor vagy a szervező általi befejezésekor a részvétele a munkamenetben automatikusan leáll.

A online szeminárium szoftverre és a szolgáltató adatvédelmi szabályzatára vonatkozó további információkat a következő címen talál: https://www.logmeininc.com/legal/privacy.

A szolgáltató általi kiegészítés az adatfeldolgozáshoz itt található: logmeincdn.azureedge.net/legal/20181030/DPA/LMI-Customer-Data-Processing-Addendum-2018-v2-GDPR-DE-SAMPLE.pdf

Ön szabad akaratából létrehozhat ügyfél fiókot, amin keresztül tároljuk az adatait a jövőbeli vásárlásokhoz. Amikor létrejön az ügyfél fiók, az Ön által megadott adatok visszavonható módon tárolásra kerülnek. Az Ön ügyfél területén lehetősége van áttekinteni, javítani vagy törölni az adatait.

Regisztrációkor, újbóli regisztrációkor és az online szolgáltatásaink használatakor tároljuk az Ön IP-címét és az egyes tevékenységek időpontjait. Ez a jogos érdekünk alapján és a felhasználó érdekében, főként a visszaéléssel és hasonlókkal szembeni védelem érdekében történik. Az adatokat nem adjuk át harmadik feleknek, hacsak nem szükséges jogos követeléseink érvényesítésére vonatkozó jogos érdekünkként vagy nincs jogi kötelezettség arra, hogy így tegyünk. Az adatok törlése a törvényi tárolási kötelezettség vagy más szerződéses jogok, vagy kötelezettségek (pl. ügyfelekkel kötött szerződésekből származó szolgáltatások) lejárta után történik.

Profilokat működtetünk az alább felsorolt közösségi hálózatokban, hogy kapcsolatba kerüljünk az ott aktív felhasználókkal és hogy tájékoztassuk őket a szolgáltatásainkról. Az adott hálózatok lehívásakor az adott működtető vonatkozó feltételei és adatvédelmi információi érvényesek. Ha másként nem adjuk meg az adatvédelmi szabályzatunkban, a felhasználók adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha kapcsolatba lépnek velünk a közösségi hálózatokban pl. cikkeket tesznek közzé a profil oldalunkon vagy üzeneteket küldenek nekünk.

Közösségi média profiljaink: