Databeskyttelseserklæring (stand: 05/2019)

I det følgende oplyser vi dig om behandlingen af personoplysninger, når du bruges vores onlineservices. Denne online-databeskyttelseserklæring gælder altså bl.a. for vores internetside www.beg-luxomat.com og for vores profiler på de sociale medier.

Personoplysninger er alle personlige oplysninger om dig, bl.a. navn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse og brugeradfærd.

Med hensyn til de anvendte termer som f.eks. behandling, dataansvarlige eller registrerede henviser vi til definitionerne i art. 4 GDPR. Der finder du navnlig følgende oplysninger:"Personoplysninger" er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet (art. 4 nr. 1 GDPR).

Behandling er enhver aktivitet eller række af aktiviteter, med eller uden hjælp fra automatiske procedurer, som personoplysninger gøres til genstand for, eksempelvis indsamling, registrering, organisering, systematisering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, polling, anvendelse, videresendelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, matchning eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse af data (art. 4 nr. 2 GDPR).

Den dataansvarlige (eller det ansvarlige organ) er den fysisk eller juridiske person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemiddel der må foretages behandling af personoplysninger (art. 4 nr. 7 GDPR). Databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne (art. 4 nr. 8 GDPR).

Navnlig termerne behandling og personoplysninger er meget vidtrækkende, således at næsten enhver brug af data kan være omfattet.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine data:

B.E.G. Brück Electronic GmbH

Administrerende direktører: Dipl. Ing. Friedrich Brück, Marion Brück

Gerberstr. 33

51789 Lindlar

Telefon: +49 2266 90121-0

E-Mail: info(@)beg(.)de

Du kan kontakte vores dataansvarlige på:
Dataansvarlige
Gerberstr. 33
51789 Lindlar
Telefon: +49 2266 90121-399
E-Mail: datenschutz(@)beg(.)de

Hvis du f.eks. er interesseret part, kunde, leverandør, serviceyder eller en anden type brugere af vores onlineservices (f.eks. vores internetside eller vores profiler på de sociale medier), behandles dine personoplysninger iht. lovbestemmelserne eller denne erklæring. Alle, der benytter sig af vores onlineservices, sammenfattes under begrebet "bruger".

Når du benytter dig af vores onlineservices uden at registrere dig, eller hvis du på anden måde sender os oplysninger, behandler vi kun de personoplysninger, som din browser sender til vores server. Iht. vores oplysninger behandles bl.a. de i det følgende nævnte data, der er teknisk påkrævet for at vise vores onlineservices og for at kunne sikre deres stabilitet og sikkerhed:

 •    Den forespørgende comuputers IP-adresse
 •    Dato og klokkeslæt for forespørgslen
 •    Den hentede datafils navn og URL
 •    Adgangsstatus / HTTP-statuskode
 •    Overført datamængde
 •    Webside, som forespørgslen kommer fra (referrer URL)
 •    Anvendt browser
 •    Driftssystem

Hvis du desuden sender personoplysninger til os, f.eks. som et led i en e-mailforespørgsel eller på vores kontaktformular, behandler vi desuden bl.a. eventuelt også følgende data:

 •    Lagerdata (f.eks. navn, adresse)
 •    Kontaktdata (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer)
 •    Indholdsdata (f.eks. indtastet tekst, fotos, videoer)
 •    Brugsdata (f.eks. besøgte sider, besøgstider)
 •    Kommunikations- / metadata (f.eks. apparatinformation, IP-adresse)

Desuden behandler vi også følgende personoplysninger for at kunne levere kontraktlige ydelser, services og kundepleje samt marketing / reklame:

 •    Eventuelt kontraktdata (f.eks. aftalens genstand, kundenummer)

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores onlineservices til følgende formål:

 •    For at kunne stille funktioner og indhold i vores onlinetilbud til rådighed
 •    Sikring af en god forbindelse til vores internetside
 •    Sikring af komfortabel brug af vores internetside
 •    Analyse og sikring af systemsikkerheden og -stabiliteten samt generelle sikkerhedsforanstaltninger
 •    Besvarelse af eventuelle kontaktforespørgsler / kommunikation med dig
 •    Andre administrative formål
 •    Opfyldelse af kontraktlige ydelser
 •    Kundeservice
 •    Marketing / reklame

Hvis vi i denne databeskyttelseserklæring ikke angiver et særligt retsgrundlag, gælder følgende for behandling af dine personoplysninger: Retsgrundlag for fremskaffelse af samtykker fremgår af art. 6, stk. 1, lit. 1, art. 7 GDPR. Som retsgrundlag for databehandling til levering af vores ydelser og gennemførelse af (før-)kontraktlige foranstaltninger samt til besvarelse af eventuelle forespørgsler gælder art. 6, stk. 1, lit. b GDPR. Retsgrundlag for databehandling til opfyldelse af retlige forpligtelser er art. 6, stk. 1, lit. c GDPR. Hvis de registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser gør databehandlingen påkrævet, er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, lit. d GDPR. Databehandlingen sker for at varetage vores legitime interesser i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f GDPR. Vores legitime interesser fremgår af de ovennævnte formål for dataindsamling.

Hvis vi som et led i behandlingen af dine personoplysninger sender, transmitterer eller på anden må giver tredjemand adgang til disse, sker dette udelukkende på grundlag af et lovpligtigt samtykke for så vidt som du har givet dit samtykke, på grundlag af vores retlige forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser. Et lovpligtigt samtykke foreligger navnlig, hvis videregivelse af dataene er påkrævet for at opfylde kontraktlige forpligtelser (f.eks. ved betalings- eller forsendelsesserviceydere). Der kan være tale om legitime interesser, hvis vi bruger data til direkte markedsføring eller for at forhindre bedrageri eller også, hvis du er en af vores kunder. Der kan ligeledes være tale om legitime interesser f.eks. ved brug af web- eller e-mailhostere, cloududbydere og andre serviceydere. Denne type serviceydere arbejder ofte som såkaldte databehandlere på kontraktbasis. De er ligeledes forpligtet til at overholde de databeskyttelsesretlige retningslinjer og også at sikre dem kontraktligt. Retsgrundlag for denne type databehandlingsforhold er art. 28 GDPR.

Hvis ikke andet er angivet i databeskyttelseserklæringen, samarbejder vi navnlig regelmæssigt med følgende modtagere:

 •     Leverandør
 •     E-mailhoster
 •     Webhoster
 •     Bank
 •     Udbyder webinarsoftware
 •     Onlinemarketing

Vi vælger vores eksterne serviceydere med største omhu. Ved databehandlingsforhold (art. 28 GDPR) er disse virksomheder kontraktligt bundet til vores vejledninger, og vi kontrollerer dem regelmæssigt. Supplerende oplysninger herom finder du i de efterfølgende beskrivelser af de enkelte ydelser.

Retsgrundlag for overførsel af dine personoplysninger er nævnt oven for under punkt 04.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (dvs. uden for EU / EØS) eller til en international organisation er kun tilsigtet undtagelsesvis i særlige tilfælde. Supplerende oplysninger herom finder du i de efterfølgende beskrivelser af de enkelte ydelser.

Hvis vi behandler dine personoplysninger i et tredjeland eller lader dem behandle af tredjemand, sker det kun, hvis det sker for at opfylde vores (før-)kontraktlige forpligtelser eller på grundlag af dit samtykke, en retlig forpligtelse eller vores legitime interesser. Dine personoplysninger behandles kun i et tredjeland, hvis der foreligger særlige forudsætninger iht. art. 44 ff. GDPR, medmindre der i enkelttilfælde foreligger lovmæssige eller kontraktlige samtykker. Det betyder, at databehandlingen f.eks. sker på grundlag af særlige garantier som eksempelvis den officielt anerkendte vedtagelse af et databeskyttelsesniveau, der svarer til det fra den Europæiske Union eller overholdelse af særlige anerkendte kontraktlige forpligtelser (navnlig de såkaldte "EU-standardkontraktbestemmelser").

Varigheden for opbevaring af dine personoplysninger tager regelmæssigt udgangspunkt i eksisterende lovbefalede opbevaringsfrister (f.eks. iht. handels- eller skattelov). Såfremt der i det følgende ikke er angivet andet, slettes dine personoplysninger rutinemæssigt efter udløb af en eventuel relevant frist, såfremt de ikke længere er påkrævede til kontraktopfyldelse eller kontraktindgåelse, vi ikke længere har legitime interesser i opbevaringen og/eller du ikke har samtykket i en opbevaring ud over denne frist.

I Tyskland eksisterer der særlige opbevaringsfrister, bl.a. inden for følgende områder:

 •     Iht. handelsloven (6 år f.eks. for åbningsbalancer, årsregnskaber, regnskabsbilag o.l.)
 •     Iht. skatteloven (10 år for al skatteretsligt relevant dokumentation)
 •     Iht. AGG (6 måneder for dokumentation af afviste ansøgere)

 

 

Med hensyn til behandling af dine personoplysninger har du over for os følgende rettigheder:

 •     Ret til indsigt (art. 15 GDPR)
 •     Ret til korrektion (art. 16 GDPR)
 •     Ret til sletning (art. 17 GDPR)
 •     Ret til begrænsning af databehandling (art. 18 GDPR)
 •     Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR)
 •     Ret til sletning (art. 21 GDPR)
 •     Ret til tilbagetrækning af et eventuelt givet samtykke (art. 7 stk. 3 GDPR)
 •     Ret til klage til en tilsynsmyndighed (art. 77 GDPR)

De sidste tre rettigheder vil blive nærmere beskrevet i det følgende. Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os eller vores dataansvarlige. Kontaktdata finder du øverst i afsnittene om det ansvarlige organ og om den dataansvarlige.

 

 

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser iht. art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f GDPR, er du berettiget til til enhver tid at gøre indsigelse mod databehandlingen. Det resulterer i, at vi fremover ikke må fortsætte med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan dokumentere vægtige beskyttelsesværdige grunde for behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares ved databehandlingen.

Indsigelsesretten gælder dog kun, for så vidt der foreligger grunde, der udspringer af din særlige situation eller hvis din indsigelse er rettet mod direkte markedsføring. Hvis sidstnævnte gør sig gældende, har du en generel indsigelsesret, som vi imødekommer uden at du skal angive en særlig grund.

Hvis du ønsker at gøre brug af din indsigelsesret, er det tilstrækkeligt at sende en besked til vores post- eller e-mailadresse (se oven for under punkt 01).

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi fremover ikke må fortsætte med at behandle de personoplysninger, som samtykket omfattede.

Hvis du ønsker at gøre brug af din indsigelsesret, er det tilstrækkeligt at sende en besked til vores post- eller e-mailadresse (se oven for under punkt 01).

Med hensyn til vores behandling af dine personoplysninger er du berettiget til at gøre indsigelse hos en datatilsynsmyndighed. En liste over myndigheder finder du under følgende link:

--> Her

kontaktformularen, som et led i registreringen eller ved supportforespørgsler indtaster du dine personoplysninger (f.eks. navn, adresse eller e-mailadresse).

At du stiller dine personoplysninger til rådighed er til dels lovpligtig (f.eks. på grundlag af bestemmelser i skatteloven). Personoplysningerne kan også være påkrævet for at kunne træffe (før-)kontraktlige foranstaltninger. Hvis ikke du stille dine personoplysninger til rådighed, har det til følge, at kontrakten med dig ikke kan indgås eller at din forespørgsel ikke kan besvares.
For at kunne indgå kontrakter eller træffe foranstaltninger i forbindelse med kontraktens indgåelse eller for at du kan kommunikere med os er det absolut påkrævet, at du stiller følgende data til rådighed:

 •     For- og efternavn
 •     Adresse
 •     Firma og erhvervsgruppe
 •     E-mailadresse
 •     Eventuel telefonnummer (f.eks. hvis vi har supplerende spørgsmål eller skal svare på kundeforespørgsler)
 •     Eventuelt kundenummer (f.eks. ved support)

Hvis der som et led i denne databeskyttelseserklæring ikke fremgår andet, er alle andre oplysninger frivillige.

Inden du stiller dine personoplysninger til rådighed, kan du henvende dig til vores dataansvarlige; kontaktdata finder du oven for under punkt 02. Den dataansvarlige oplyser dig i det konkrete tilfælde om, hvorvidt meddelelsen af personoplysninger er lovbefalet eller et krav i forbindelse med en kontrakt, eller er et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, om der eksisterer en pligt til at give personoplysningerne, og hvilke konsekvenser det kan have ikke at give personoplysningerne.

Der sker ingen automatiseret beslutningstagning inklusive profilering.

Du kan komme i kontakt med os pr. post, fax, telefon eller e-mail. Vores kontaktdata fremgår oven for ved oplysninger om det ansvarlige organ.

Hvis du f.eks. kontakter os pr. e-mail eller på vores kontaktformular, gemmer vi de personoplysninger, som du frivilligt har sendt til os for at vi kan behandle din forespørgsel eller for at vi kan kontakte dig. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici (art. 32 GDPR). Disse foranstaltninger omfatter navnlig sikring af fortrolighed, integreret og tilgængelighed af data. Derudover har vi forretningsprocesser, der navnlig sikrer overholdelse af brugerrettigheder, sletning af data og også reaktion på datafejl. Desuden overholder vi principperne i databeskyttelsesloven, bl.a. databeskyttelse gennem tekniske foranstaltninger og gennem databeskyttelsesvenlige forhåndsindstillinger (privacy by design og privacy by default, art. 25 GDPR).

På vores internetside bruger vi af sikkerhedsårsager og til beskyttelse af overførsel af dine personoplysninger samt andre fortrolige oplysninger en krypteret overførsel ved hjælp af SSL- / TLS-certifikat. Du kan kende dem ved at adresselinjen på din browser viser "https" ( i stedet for "http") samt et nøglesymbol og en anden farve.

På vores internetside bruger vi webanalysetjenesten Google Analytics (udbyder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Irland), i mellemtiden en del af Google Ad Manager. Vi bruger dette værktøj til at analysere vores internetside og for løbende at kunne forbedre den. Retsgrundlag for brugen af Google Analytics er art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f GDPR.

Google Analytics bruger såkaldte cookies, som er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analyse din brug af internetsiden. De oplysninger om din brug af denne internetside, der indsamles ved hjælp af cookies, sendes som regel til Googles servere i USA, hvor de gemmes. Fordi IP-anonymiseringen på denne internetside er aktiveret med udvidelsen „_anonymizeIp()“, forkortes din IP-adresse af Google dog inden for EU-medlemslandene eller i andre lande, der er omfattet af EØS-aftalen. Kun undtagelsesvis overføres hele IP-adressen til Googles servere i USA, hvor den forkortes.

Google bruger denne information for at analysere din brug af internetsiden, for at udarbejde rapporter om websideaktiviteterne og for at kunne tilbyde flere ydelser med relation til internetsidebrugen og internetbrugen. Den IP-adresse, som overføres fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, samkøres ikke med andre data fra Google.

Du kan forhindre lagring af cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling af din browser; vi påpeger dog, at du i så fald kan begrænse nogle af funktionerne på denne internetside. Du kan også forhindre, at de data (inkl. din IP-adresse), som er genereret gennem Google og som relaterer til brugen af denne internetside, registreres, ved at du downloader og installerer den browser-addon, som kan findes under følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Som supplement eller som alternativ til denne browser-addon kan du forhindre Google Analytics' registrering ved at klikke på følgende link: Deaktiver Google Analytics. Den sætter en opt-outcookie, som forhindrer registrering af dine data ved fremtidige besøg af vores internetside, så længe cookien er på din computer.

Flere oplysninger om Googles databrug samt om indstillings- og indsigelsesmuligheder kan du få på Googles internetsider: „Googles databrug ved din brug af vores partners websider eller apps“ (www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners), „Databrug til reklameformål“ (www.google.com/policies/technologies/ads), „Administration af information, som Google bruger for at indsætte reklamer“ (www.google.dk/settings/ads) und „Bestem selv, hvilken reklame Google skal vise dig“ (www.google.com/ads/preferences).

På vores internetside bruger vi Googles Conversion-Tracking (udbyder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Irland), i mellemtiden en del af Google Ads. Hvis du ved hjælp af et museklik besøger en reklameannonce, som Google har indrykket på vores internetside, sætter Google AdWords en såkaldt cookie på din computer. Denne cookie gælder i 30 dage og tjener ikke en personlig identificering. Hvis du besøger bestemte underside i vores onlineservices og cookien stadig er gyldig, kan både vi og Google identificere, at du har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til den pågældende underside. Alle AdWords-kunder modtager forskellige cookies. Cookiene kan således ikke spores via AdWords-kunders internetsider.

Med de oplysninger, der indhentes ved hjælp af Conversion-cookies, oprettes der Conversion-statistikker til AdWords-kunder, der har valgt Conversion-Tracking. Her får kunderne oplysninger om det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce, og som blev videresendt til en side, der er udstyret med en Conversion-Trackingtag. De modtager dog ingen oplysninger, der kan identificere brugerne. Retsgrundlag for brugen af Google AdWords er art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f GDPR.

For flere oplysninger om håndtering af cookies læs venligst det pågældende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Hvis ikke du vil deltage i tracking, kan du nægte at der sættes en cookie, f.eks. ved hjælp af en browserindstilling, som generelt deaktiverer, at der automatisk sættes cookies, eller bevirker blokering af cookies fra domænet googleleadservices.com.
Du må ikke slette opt-outcookiene, sålænge du ikke ønsker dataopsamling. Når du sletter denne eller andre cookies, skal du på ny sætte opt-outcookien.

På vores internetside bruger vi webanalysetjenesten Google Tag Manager (udbyder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Irland), i mellemtiden en del af Google Marketing Platform. Retsgrundlag for brugen af Google Tag Manager er art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f GDPR.

Med denne tjeneste kan webside-tags administreres fra en brugerflade. Google Tool Manager implementerer kun tags. Det betyder, at der ikke sættes cookies og at der ikke registreres personoplysninger. Google Tool Manager udløser andre tags, som igen eventuelt registrerer data. Google Tag Manager tager dog ikke adgang til disse data. Hvis der er sket en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver den på alle tracking-tagsene, såfremt de implementeres med Google Tag Manager.

Hvis du kontakter os pr. e-mail, med vores kontaktformular eller vores bestillingsformular, gemmes dine personoplysninger automatisk. Personoplysninger, som du frivilligt overfører til os, behandles for at vi kan behandle din forespørgsel eller for at vi kan kontakte dig. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand uden dit samtykke. Retsgrundlag for brugen af kontaktformularen er art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f GDPR.

På vores internetside bruger vi såkaldte cookies. Det er små tekstfiler, der gemmes af din browser og opbevares på din computer.

De såkaldte transiente (eller midlertidige) cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. Her er især tale om sessioncookies. De gemmer en bestemt identifikation (den såkaldte session-id), som kan genkende din computer, når du igen besøger vores internetside. På den måden kan f.eks. indholdet i den virtuelle indkøbskurv i en onlineshop eller en login-status gemmes. De midlertidige cookies slettes, når du logger ud eller lukker din browser.

De såkaldte persistente (eller også permanente) cookies slettes automatisk efter en vis tid; opbevaringens varighed er afhængigt af cookien. Således kan f.eks. brugeroplysninger til rækkeviddemåling eller til markedsføringsformål eller en login-status gemmes i længere tid.

Både ved midlertidige og permanente cookies skal der skelnes mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. De førstnævnte sættes af det ansvarlige organ, de sidstnævnte sættes af tredjepart.

Du kan til enhver tid slette cookies via sikkerhedsindstillingerne på din browser eller f.eks. fravælge tredjepartscookies. Hvis du generelt vil gøre indsigelse mod brug af cookies til onlinemarketingformål, kan du gøre det hos forskellige tjenester / udbydere, f.eks. via den amerikanske side www.aboutads.info/choices eller via den europæiske side www.youronlinechoices.com. Vær venligst opmærksom på, at du så eventuelt ikke kan bruge alle funktioner på vores internetside.

På vores internetside kan vi sætte midlertidige eller permanente cookies samt førstepartscookies og tredjepartscookies, f.eks. for at kunne identificere dig ved dit næste besøg, hvis du har en konto hos os (i modsat fald skal du logge ind, hver gang du besøger os). I det følgende og som et led i vores databeskyttelseserklæring modtager du flere oplysninger herom.

Retsgrundlag for brugen af cookies er art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f GDPR.

På vores internetside bruger vi Google Maps for at vise kort og for at kunne oprette rutebeskrivelser (udbyder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Irland). Iht. udbyderens oplysninger står deres servere i forskellige stater fordelt over hele verden, således at en dataoverførsel til tredjepart ikke kan udelukkes. Retsgrundlag for brugen af Google Maps er art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f GDPR.

Ved at du besøger internetside modtager Google den oplysning, at du har besøgt den pågældende underside på vores internetside. Desuden overføres bestemte data, f.eks. din IP-adresse. Det sker uafhængigt af, om du har en Google-brugerkonto / er logget ind der. Hvis du er logget ind hos Google, knyttes dine data til din konto. Hvis du ikke ønsker en sådan sammenkædning, skal du logge ud af din Google-brugerkonto. Google behandler dine data til reklameformål, markedsanalyse og/eller behovsorienteret opbygning af sine internetsider. En sådan analyse sker navnlig (også hos brugere, der ikke er logget ind) for at kunne vise mere personlig annoncering og for at oplyse andre brugere om dine aktiviteter på vores internetside. Du har indsigelsesret mod denne type databehandling. Hvis du vil gøre brug af din indsigelsesret, bedes du henvende dig direkte til Google.

Brugsvilkårene for Google Maps finder du under punktet "Brugsvilkår for Google Maps" (www.google.com/intl/dk_dk/help/terms_maps/). Detaljerede oplysninger finde du i Googles databeskyttelsescenter „Gennemsigtighed og valgmuligheder“ (https://policies.google.com/privacy) og under afsnittet „Databeskyttelsesbestemmelser“ (https://policies.google.com/privacy).
Google behandler dine personoplysninger også i USA og er omfattet af EU-US Privacy Shield, (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

På vores internetside bruger vi funktionen reCAPTCHA (udbyder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Irland). Den har det formål at beskytte vores formularer (f.eks. vores kontaktformular). Ved hjælp af reCAPTCHA er det muligt at skelne, om indtastning i en formular sker ved hjælp af en maskine eller et menneske, således at der er en beskyttelse mod ulovlig, automatiseret behandling.

I henhold til vores oplysninger overføres der ved brug af reCAPTCHA bl.a. referrer URL, IP-adressen, brugernes adfærd på vores internetside samt oplysninger om driftssystem, browser og besøgets varighed, cookies, visningsvejledninger, scripter eller brugerens indtastningsadfærd inden for reCAPTCHA-tjekboksen til udbyderen. Dine personoplysninger (f.eks. din IP-adresse) sammenkædes ikke med andre af udbyderens data, medmindre du har en Google-konto og er logget ind på dette tidspunkt. Hvis du ikke ønsker det, log venligst ud af din Google-konto inden du f.eks. bruger vores kontaktformular.

Flere oplysninger om reCAPTCHA og om Googles databeskyttelsesbestemmelser finder du på følgende adresse: www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Behandling af dine data (f.eks. IP-adressen) er for os en legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, lit. f GDPR.

På vores internetside bruger vi Googles brugerdefinerede søgning (Google Custom Search Engine, „Google CSE“) som central søgefunktion (udbyder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Irland). Det gør det muligt for os at stille en fuldtekstsøgning til rådighed og således en forbedring for brugeren af vores internetside. Adgangen til denne søgefunktion sker fra et søgefelt i overskriften på de enkelte sider.

Hvis du ikke bruger Google-søgningen, overføres principielt ingen søgedata til Google-serverne. Hvis du indtaster et søgeord i søgefeltet og bekræfter det ved at trykke på tasten eller søgeikonet (pile-symbolet), vises siden for søgeresultaterne, der viser Googles søgeresultat ved hjælp af et af Googles plugins. Google CSE muliggør en automatiseret dataudveksling mellem den åbnede søgeresultatside og Google-serverne. Brug af Google-søgningen omfatter også Googles dynamiske overførsel af data til søgeresultatsiden. Databehandlingen sker således i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f DGPR.

Som et led i brugen af Google-søgningen overføres bl.a. brugerens personoplysninger til Google-serverne, f.eks. de indtastede søgeord og IP-adressen. Vi henviser til, at behandlingen af de eventuelt overførte personoplysninger påhviler udbyderen (Google) og at vi ikke har indflydelse på type og omfang af de overførte data eller på deres videre behandling.

Hvis du har en Google-konto og er logget ind, kan dine data direkte sammenkædes med din profil. Hvis du ikke ønsker en sådan sammenkædning, skal du logge ud af din Google-konto.

Flere oplysninger om formål og omfang af databehandlingen samt flere oplysninger om databeskyttelse finder du på udbyderens internetside / via databeskyttelsesbestemmelserne for reklame på følgende adresse: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.På vores internetside bruger vi videoer og plugins fra videoportalen YouTube (udbyder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Irland), som er gemt på udbyderens servere og som kan afspilles direkte fra vores internetside. Iht. udbyderens oplysninger står deres servere i forskellige stater fordelt over hele verden, således at en dataoverførsel til tredjepart ikke kan udelukkes. Retsgrundlag for brugen af YouTube er art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f GDPR.

Vi bruger muligheden "tilstand for udvidet databeskyttelse", som YouTube stiller til rådighed. I henhold til oplysningerne fra YouTube sendes der i denne tilstand kun data til YouTube-serveren (f.eks. hvilke af vores internetsider du har besøgt), når du ser videoen. Vi har ingen indflydelse på denne dataportabilitet.

Hvis du besøger en af vores internetsider med denne funktion, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Således meddeles det til YouTube-serveren, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Hvis du har din egen YouTube-konto og er logget ind, kan YouTube se din surfingadfærd direkte på din personlige profil. Du kan forhindre det ved at logge dig ud af din YouTube-konto.

YouTube behandler dine data til reklameformål, markedsanalyse og/eller behovsorienteret opbygning af sine internetsider. En sådan analyse sker navnlig (også hos brugere, der ikke er logget ind) for at kunne vise mere personlig annoncering og for at oplyse andre YouTube-brugere om dine aktiviteter på vores internetside. Du har indsigelsesret mod denne type databehandling. Hvis du vil gøre brug af din indsigelsesret, bedes du henvende dig direkte til YouTube.

Flere oplysninger herom finder du i YouTube-platformens databeskyttelseserklæring (www.google.de/intl/de/policies/privacy). Google behandler dine personoplysninger også i USA og er omfattet af EU-US Privacy Shield, (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Du kan abonnere på vores nyhedsbrev. Det krævet, at du giver os dit udtrykkelige samtykke. I vores nyhedsbrev oplyser vi dig med jævne mellemrum om vores produkter, vores virksomhed og/eller om aktuelle tilbud. Detaljerne fremgår af samtykkeerklæringen.
Efter at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, sender vi dig først en e-mail til den e-mailadresse, som du har angivet, hvor du anmodes om en bekræftelse ved at klikke på aktiveringslinket. Hvis du ikke bekræfter tilmeldingen inden for 72 timer, spærres oplysningerne og slettes automatisk efter tre uger.

Derudover gemmer vi din IP-adresse og tidspunktet for tilmeldingen samt eventuelt din bekræftelse. Formålet med denne såkaldte double opt-in-metode er at kunne dokumentere din tilmelding og eventuelt opklare et muligt misbrug af dine persondata.

For at kunne sende vores nyhedsbrev har vi kun brug for din e-mailadresse, det er den eneste obligatoriske oplysning, vi skal bruge. Oplysning af supplerende, særskilt mærkede data er frivillig og bruges for at kunne tiltale dig personligt. Efter din bekræftelse behandler vi din e-mailadresse og eventuelt de andre data, som du har valgt at give os, kun for at kunne sende og administrere vores nyhedsbrev.

Retsgrundlag for administration og forsendelse og den dermed forbundne succesmåling er art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. a, art. 7 GDPR i.f.m. § 7, stk. 2, pkt. 3 UWG eller på grundlag af undtagelse iht. § 7, stk. 3 UWG. Logning af tilmeldingen sker på grundlag af vores legitime interesser, bl.a. som dokumentation (art. 6, stk. 1 lit. f GDPR).

Du kan til enhver tid med fremadrettet virkning trække dit samtykke til modtagelse af vores nyhedsbrev tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at klikke på frameldingsknappen, som du finder i hvert nyhedsbrev.

Ved forsendelse af vores nyhedsbrev analyserer vi brugeradfærd. For at gøre det er linkene i de enkelte nyhedsbreve udformet således, at vi kan verificere, hvilke links der er klikket på, og hvor ofte. Her indsamles tekniske informationer (f.eks. om din browser) og også din IP-adresse samt tidspunktet for besøget.

De indsamlede data indsamles udelukkende pseudonymiseret, de samkøres altså ikke med dine øvrige data, en direkte forbindelse til din person udelukkes.

Disse oplysninger bruges til tekniske forbedringer af vores services samt eventuelt til individualisering af vores tilbud.

Du kan til enhver tid modsætte dig denne tracking ved at klikke på det særskilte link, der findes i hver e-mail, eller ved at du orienterer os, f.eks. i en særskilt e-mail. Disse oplysninger gemmes, så længe som du abonner på nyhedsbrevet. Når du framelder dig, gemmer vi dataene rent statistiske og anonyme.

På vores internetside offentliggør vi ved behov også stillingsannoncer, som man kan reagere på i elektronisk form (altså pr. e-mail med pdf-datafiler); vi modtager også gerne uopfordrede ansøgninger. For at kunne gennemføre en ansøgningsproces, behandler vi ansøgernes data elektronisk. Ansøgningsdata er navnlig navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, uddannelsesoplysninger og også karakterer.

Hvis ansøgningen resulterer i indgåelse af en ansættelsesaftale, kan ansøgningsdataene gemmes til de gængse organisations- og adminstrationsprocesser i den pågældende personalefil. I modsat fald, altså hvis en ansøger afvises, slettes ansøgningsdata seks måneder efter meddelelse af afvisningen. Dette gælder også, hvis ikke særlige lovmæssige krav taler imod eller den pågældende ansøger udtrykkeligt har samtykket i en længere opbevaring af ansøgningsdataene.

For at formidle faglig viden over internettet, tilbyder vi webinarer. De gennemføres ved hjælp af en særlig softwareløsning (udbyder: LogMeIn Inc., 320 Summer Street, Boston, MA 02210, USA). For at sikre en korrekt gennemførelse af webinarerne, overfører vi dine tilmeldings- og kundedata til udbyderen. Under og efter webinaret overføres desuden statistikdata til os. Hvis du deltager i et af vores webinarer, hvis du stiller eller besvarer et spørgsmål i løbet af webinaret, modtager vi ud over dine tilmeldingsdata også oplysninger om f.eks. deltagelsens varighed, det stillede spørgsmål, eventuelt svaret til den videre kundepleje eller udbygning af brugeroplevelsen. Du kan til enhver tid afslutte sessionen ved at du lukker browservinduet eller afslutter programmet. Hvis webinaret afsluttes af mødelederen eller arrangøren, afsluttes også din deltagelse automatisk.

Flere oplysninger om webinarsoftware og om udbyderens databeskyttelsesbestemmelser finder du på følgende adresse: https://www.logmeininc.com/legal/privacy.

Tillægget til udbyderens databehandling finder du derimod her: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/20181030/DPA/LMI-Customer-Data-Processing-Addendum-2018-v2-GDPR-DE-SAMPLE.pdf.

Du kan frivilligt oprette en kundekonto, hvor vi kan gemme dine data til senere fortsatte indkøb. Når du opretter en kundekonto, gemmes dine data, indtil du tilbagekalder dem. På dit kundeområde har du mulighed for at se dine data og eventuelt at rette eller slette dem.

Ved registrering, fornyet tilmelding eller anvendelse af vores onlineservices gemmer vi din IP-adresse og tidspunktet for den pågældende handling. Det sker på grundlag af vores legitime interesser samt i brugernes interesse, navnlig beskyttelse mod misbrug o.l. Som udgangspunkt videregives data ikke til tredjepart, medmindre det er påkrævet for at forfølge vores lovmæssige krav som legitime interesser eller hvis der er en lovmæssig forpligtelse hertil. Sletning af data sker efter udløb af den lovbefalede opbevaringspligt eller andre kontraktlige rettigheder eller forpligtelser (f.eks. ydelser fra kontrakter med kunder).

Vi bruger de i det følgende nævnte profiler i de sociale netværk for at kunne komme i kontakt med de pågældende brugere og oplyse dem om vores ydelser. Når de pågældende netværk vises, gælde de pågældende forretningsbetingelser samt den pågældende indehavers databeskyttelsesoplysninger. Hvis ikke andet er angivet i vores databeskyttelseserklæring, behandler vi brugernes data kun, hvis disse kommunikerer med os på de sociale netværk, f.eks. ved at skrive bidrag på vores profilside eller sende os beskeder.

Vores social media-profiler:

Personlig support

Vores medarbejdere er altid tilgængelige hvis du har behov for hjælp, råd eller vejledning. Har du spørgsmål vedrørende produkter, projektering eller support, skal du endelig bare kontakte os.

Telefon: +45 76 31 40 00
E-Mail: info(@)beg(.)dk
Kontakt formular